Javni forum „Pravni okvir BIH i Srbije u oblasti zaštite majčinstva, roditeljstva i očinstva“

VijestiKomentari isključeni za Javni forum „Pravni okvir BIH i Srbije u oblasti zaštite majčinstva, roditeljstva i očinstva“

Javni forum pod nazivom „Pravni okvir Bosne i Hercegovine i Srbije u oblasti zaštite majčinstva, roditeljstva i očinstva“ održan je u petak, 11. maja 2018. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

Nakon pozdravnog govora prof. dr Darka Radića, prodekana za nastavu Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, Olivera Ševo, asistentica na Pravnom fakultetu i moderatorica ovog događaja je prisutne upoznala sa direktivama Evropske Unije koje su usmjerene na uvođenje mjera kojima će se podstaći  poboljšanje zdravlja i sigurnosti na radu radnica koje su trudne (direktiva 92/85/EEZ), direktivom o roditeljskom odsustvu (2010/18/EU), kao i direktivom 2006/54/EC čiji je cilj primjena načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada.

Anđela Pepić, doktorantica Fakulteta političkih nauka u Banjaluci i istraživačica, se osvrnula na Zakon o radu Republike Srpske u dijelovima koji se odnose na zaštitu trudnica i porodilja, te konstatovala da je problem ovog Zakona njegova implementacija u praksi gdje je krše prava radnica – porodilje imaju zakonsko pravo od 12 mjeseci porodiljskog odsustva ali su nerijetko, od strane privatnih poslodavaca primorane da se na posao vrate mnogo ranije, trudnice dobijaju otkaz, odnosno ne produžava im se ugovor na određeno vrijeme zbog trudnoće, itd.

Lejla Gačanica, članica Inicijative Građanke za ustavne promjene je predstavila pravni okvir Federacije BiH koji se tiče prava majčinstva, roditeljstva i očinstva osvrćući se na neharmonizovane kantonalne zakone i jedanaest Ustava u FBiH što dovodi do nejednakog položaja žena prilikom ostvarivanja ovih prava. Ona je rekla da su žene u Federaciji BiH dvostruko diskriminisane – na osnovu mjesta prebivališta jer visina porodiljske naknade varira od kantona do kantona, kao i na osnovu vrste poslodavca – sva zakonom garantovana prava ostvaruju isključivo žene zaposlene u državnim institucijama.

Iskustva i pravna rješenja Srbije u oblasti zaštite majčinstva, roditeljstva i očinstva u procesima evropskih integracija  je predstavila Sofija Mandić, pravnica i aktivistkinja Centra za pravosudna istraživanja iz Beograda koja je naglasila da je ženama u Srbiji promjenama Ustava 2006. godine obezbijeđena posebna zaštita majki i porodilja, garantovana je ravnopravnost muškaraca i žena u svim segmentima javnog i privatnog života, zabranjena je diskriminacija na osnovu pola i država se, i putem ustavne odredbe, opredijelila za vođenje politika jednakih mogućnosti. Sve ove ustavne odredbe ženama u Srbiji garantuju i daju dodatnu zaštitu prilikom ostvarivanja prava iz spektra majčinstva.

Takođe, naglašeno je da je sam termin „porodiljsko odsustvo“ potrebno zamijeniti sa terminom “roditeljsko odsustvo” jer ovu vrstu odsustva mogu praktikovati i muškarci, a ne samo i isključivo žene.

Javnom forumu su prisustvovali studenti i studentice Pravnog fakulteta u Banjaluci, a organizator je bio Helsinški parlament građana kroz projekte „Ženska ljudska prava i evropske integracije II“ i „Orodnjavanje ustavnih promjena II“.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.