Komentar Zakona o ravnopravnosti polova u BiH

zakon naslovna
Komentar Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH ima za cilj da omogući praktičnu primjenu ovog zakona u smislu ostvarivanja prava na sudsku zaštitu predviđenu Zakonom. Ovaj Komentar pruža stručnu analizu, ne samo pravnih rješenja sadržanih u Zakonu o ravnopravnosti polova u BiH, već i rješenja sadržanih u supsidijarnom zakonodavstvu iz različitih oblasti društvenog života koje su značajne za ostvarivanje ravnopravnosti. Ponuđenom analizom na profesionalno korektan način, Komentar može poslužiti ne samo stručnoj javnosti, već i svima koji su zainteresovani da prošire svoja saznanja o mehanizmima za postizanje ravnopravnosti, kao i budućim afirmativnim akcijama koje bi obezbijedile unapređenje položaja osoba muškog i ženskog spola.

 

zakon naslovna

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.