Narandžasti izvještaj 2016 – Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini

PublikacijeVijestiKomentari isključeni za Narandžasti izvještaj 2016 – Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini

Sarajevski otvoreni centar i Helsinški parlament građana objavili su “Narandžasti izvještaj 2016.” u kojem je dat pregled tekućih praksi kršenja ljudskih prava žena i prikaz stanja ženskih ljudskih prava u nekoliko oblasti – u oblasti obrazovanja, tržišta rada, zdravstvene zaštite, političkog života i u oblasti borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, ratnog seksualnog nasilja i trgovine ljudima. Narandžasti izvještaj se velikim dijelom oslanja na prethodne izvještaje o stanju ljudskih prava žena u BiH koji su objavljeni 2014. i 2015. godine, a dostupni su na: http://soc.ba/publikacije/human-rights-papers/

U 2016. godini potrebno je sistematski raditi na poboljšanju položaja žena u društvu, a posebno se posvetiti pitanjima marginalizovanih grupa žena kao što su povratnice, žene žrtve rata, Romkinje, žene s invaliditetom, samohrane majke, žene žrtve nasilja, lezbejke, biseksualne i trans* žene, koje su u velikoj mjeri diskriminisane, marginalizovane, a u određenom broju i u potpunosti društveno isključene.

Skini Publikaciju

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.