Organizacije civilnog društva iz BiH na predsesiji uoči predstavljanja trećeg Univerzalnog godišnjeg pregleda o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

VijestiKomentari isključeni za Organizacije civilnog društva iz BiH na predsesiji uoči predstavljanja trećeg Univerzalnog godišnjeg pregleda o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

U zgradi Ujedinjenih nacija u Ženevi će 11. oktobra 2019. godine biti održana predsesija uoči trećeg Univerzalnog godišnjeg pregleda (UPR) o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini koji je zakazan za 13. novembar 2019. Na predsesiji će predstavnici šest organizacija civilnog društva iz BiH, uključujući i Helsinški parlament građana Banja Luka,  govoriti o implementaciji preporuka iz prethodnog UPR ciklusa i trenutnom stanju ljudskih prava u BiH, te dati svoje preporuke za unapređenje stanja.

Predsesije, kao dio UPR procesa, su uvedene 2012-te kako bi se organizacijama civilnog društva omogućilo da, ne samo pismeno, nego i usmeno, obrazlože svoje viđenje i nalaze o stanju ljudskih prava u svojim zemljama i traže unošenje ključnih pitanja i preporuka u konačni izvještaj ( Final Report of the Working Group) koji sadrži sve preporuke koje dražava treba da provede do narednog UPR ciklusa. Države ne mogu „odbiti“ preporuke koje su im upućene, ali mogu objasniti kroz napomenu zašto ne podržavaju određene preporuke.

Izvještaj u sjeni   za treći UPR o stanju ljudskih prava u BiH, koji je uradila neformalna koalicija od 12 organizacija civilnog društva, dostavljen je Vijeću za ljudska prava UN u martu ove godine. Predstavnici/e četiri organizacije iz ove koalicije će učestvovati na predsediji u Ženevi, a riječ je o Sarajevskom otvorenom centru, koji je koordinisao rad koalicije, te TRIAL International u BiH, Transparency International u BiH i My Right – Empowers people with disabilities.

UPR predstavlja jedinstven proces u okviru koga se vrši periodični pregled stanja ljudskih prava u sve 193 države članice Ujedinjenih nacija.  UPR predstavlja značajnu inovaciju Vijeća za ljudska prava kojom se osigurava isti tretman za sve države i pruža prilika svim državama da izvijeste o tome koje su aktivnosti preduzele u cilju poboljšanja stanja ljudskih prava u svojoj državi i uklanjanja prepreka koje onemogućavaju uživanje ljudskih prava.

Na trećem UPR, koji će biti održan 13. novembra u Ženevi, država BiH treba da Vijeću UN za ljudska prava predstavi šta je uradila po pitanju 167 preporuka koje je dobila iz prethodnog, drugog UPR ciklusa 2014. godine. Prvi Univerzalni periodični pregled  stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini realizovan je u februaru 2010. godine kada je BiH dobila 125 preporuka.

Nakon predsesije u oktobru, u novembru slijedi sesija UPR radne grupe koja će raspravljati o preporukama na osnovu prikupljenih informacija. Države ne mogu „odbiti“ preporuke koje su im upućene, ali mogu objasniti kroz napomenu zašto ne podržavaju navedene preporuke.

Nakon prihvatanja preporuka slijedi implementacija istih sve do narednog UPR izvještaja koji će evaluirati rad na prethodno izdatim preporukama i kroz koji započinje proces prikupljanja novih preporuka.

Sarajevski otvoreni centar (SOC) koordiniše neformalnu koaliciju od dvanaest organizacija civilnog društva iz BiH pod nazivom BiH Civil Society Initiative for UPR, čiji je dosadašnji rad rezultirao objavljivanjem Izvještaja u sjeni  za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u BiH. Značajno je napomenuti da će osim SOC-a još tri organizacije članice ove neformalne koalicije govoriti na panelu u okviru UPR predsesije, a u pitanju su TRIAL International u BiH, Transparency International u BiH i My Right – Empowers people with disabilities.

Za više informacija o UPR i učešću SOC-a u trećem ciklusu možete pročitati na linku.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.