“(O)Živimo javne prostore”

VijestiKomentari isključeni za “(O)Živimo javne prostore”

Helsinški parlament građana je prethodnih mjeseci radio na pripremi publikacije “(O)Živimo javne prostore” čiji cilj je predstaviti i približiti načine korišćenja javnih dobara na nivou lokalne zajednice. Pojam javnih dobara se danas široko interpretira. U svrhu ove publikacije mi smo se fokusirali samo na materijalna, fizička dobra u vlasništvu lokalne zajednice. Prije desetak dana smo vam predstavili jedan dio iz publikacije o broju i vrsti nekretnina kojima grad raspolaze, a sada vam donosimo:

Postupak i uslovi izdavanja u zakup ovih nepokretnosti regulisani su odredbama Pravilnika o postupku, kriterijumima i mjerilima izdavanja u zakup ili na korištenje poslovnih zgrada, poslovnih prostorija, garaža i garažnih mjesta u garažama u svojini Grada Banja Luka („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 5/15) i Odluke o početnoj cijeni zakupnine za poslovne zgrade, poslovne prostorije i garaže („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 9/15).

S obzirom da pravni propisi često znaju zbuniti čitaoce, od izuzetne je važnosti da se pravni rječnik što je više moguće pojednostavi kako bi bio razumljiv, a samim tim i dostupan svim građanima i građankama. Cilj je da svi dobiju istu informaciju, da znaju koja su njihova prava te na koji način mogu da ih iskoriste.

Na pitanje na koji način su nevladine organizacije učestovale u postupku dodjele određenog prostora, u odgovoru Odjeljenja je navedeno: „Nevladine organizacije su se obraćale nadležnom odjeljenju Gradske uprave, Grada Banja Luka zahtjevom za dodjelu prostora, potom je zahtjev dostavljan na davanje mišljenja odjeljenju, u čijoj nadležnosti je određeno udruženje, nakon čega bi se pristupalo obradi zahtjeva, zavisno od dobijenog mišljenja i raspoloživog slobodnog prostora. Poslovni prostori koji su dodjeljivani u skladu sa članom 8 Odluke o poslovnim zgradama, poslovnim prostorijama i garažama u svojini Grada Banja Luka nisu bili predmet licitacije, niti su dodjeljivani neposrednom pogodbom. Dodjele poslovnih prostora na drugačiji način nije bilo.“

Prema odgovoru koji smo dobili od Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje (broj: 14-374-307/17) u periodu od 1. januara 2013. do 31. decembra 2016. godine, Skupština grada Banjaluka dodijelila je na korištenje bez naknade 12 poslovnih prostora za 11 udruženja. Od marta 2017. godine do danas, a na osnovu izmjenjene Odluke o poslovnim zgradama, poslovnim prostorijama i garažama (Službeni glasnik grada Banjaluka broj 8/17), dodjeljena su tri poslovna prostora nevladinim organizacijama. Sve dodjele poslovnih prostora nevladinim organizacijama dodjeljivane su na korišćenje bez naknade, uz obavezu plaćanja PDV-a, utroška električne energije, komunalne naknade i ostalih režijskih troškova“.

 Publikacija će u oktobru biti dostupna u pdf formatu na našoj web stranici.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.