Prikaz Rezultata

Lični podaci


Ime Emina

Prezime Begovic

Datum rodjenja 25.11.1979

Mjesto rodjenja

e-mail begovic.emina@yahoo.com

Kontakt telefon 061 196 021

Web site

Oblast djelovanja


Profesija - Dr.sc. pedagoških nauka, docent

Oblast stručnosti - Primjenjena pedagogija

Oblast aktivizma -

Obrazovanje

Nivo Institucija Oblast Godina završetka
DoktoratFilozofski fakultet u Banjoj luciPedagogija,art terapija I djeca sa problemima u ponašanju2013
Master, magistraturaFilozofski fakultet u TuzliPedagogija I psihologija2008
FakultetAkademija likovnih umjetnostiNastavnički smjer ; slikarstvo2004
Srednja školaGimnazija M.Selimović TuzlaOpća gimnazija1998

Neformalno obrazovanje

Oblast Organizacija Sertifikat Period trajanja od Period trajanja do

Dodatna znanja

Strani jezici Rad na računaru Druga znanja i vještine
EngleskidaSlikanje

Profesionalno iskustvo

Naziv institucije Mjesto institucije Pozicija Period od Period do Opis aktivnosti
Univerzitet u TuzliDocent2014Držim nastavu iz Didaktike, pedagogije, integrativne pedagogije, Metodike nastave likovnog odgoja na odsjeku za predškolski I školski odgoj

Rezultati

Rezultati
1.3. Izbori u zvanja -U zvanje asistenta na Filozofskom fakultetu na odsjeku Razredna nastava na nastavnim predmetima Metodika nastave likovne kulture I i Metodika nastave likovne kulture II izabrana je 24.05. 2004. godine i zasnovala radni odnos 01.06.2004.godine. -U maju 2008. godine izabrana je u zvanje višeg asistenta na užu naučnu oblast Razredna nastava na odsjeku Razredna nastava na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Emina Begović, nakon izbora u zvanje asistenta i u zvanje višeg asistenta, sticala je iskustvo izvodeći laboratorijske i auditorne vježbe, kao i u evaluaciji studenata na nastavnim predmetima: Metodika nastave likovnog odgoja I i Metodika nastave likovnog odgoja II na odsjeku Razredna nastava (Filozofski fakultet), te na nastavnim predmetima Pedagogija i Didaktika na nastavničkim smjerovima odsjekâ na Prirodno-matematičkom fakultetu, Fakultetu za sport i tjelesni odgoj i na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Emina Begović je bila član komisije za ocjenu dječijih likovnih radova na Trećem kantonalnom takmičenju osnovnih i srednjih škola iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, Srebrenik, 2005. Član je Udruženja likovnih umjetnika TK-a, član je društva „Eko-zeleni TK-a“.Od 2004. godine član je udruženja građana za djelovanje u oblasti savremene umjetnosti „Manufaktura“. Aktivno se služi engleskim jezikom. Učestvovala je u realizaciji seminara u Pedagoškom zavodu Tuzla pod naslovom „Unapređivanje nastavnog procesa“ (22.06.2009.) i drugih seminara koji se organizuju za nastavnike u pedagoškom zavodu Tuzla. 2.1. KOPIJE NAUČNIH I ISTRAŽIVAČKIH RADOVA 2.1.1. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI ČLANCI 1. Šaćira Mešalić, Hadžihalilović Jasminka, Hajrija Hamidović, Emina H.Halilović, Ivana Kulić (2005): „Evaluacija postignutih rezultata u nastavi bosanskog, hrvatskog, srpskog, jezika i književnosti u uvjetima integracije“. Naša škola-Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. Godina LI (Vanredni broj): 109-116. 2. Šaćira Mešalić, Emina H.Halilović i Borka Vukajlović (2009): Slušno i vidno pamćenje učenika kao važan preduslov za školsko učenje. Naša škola-Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. Godina LV BROJ 49(219): 47-66. 3. Begović Emina, Mehmedinović Senad i Porobić Selma (2013) Uticaj likovne art terapije na jačanj e pozitivnih emocija učenika višeg osnovnoškolskog uzrasta. Šesti međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport” Banjaluka 5.-8.09. 2013. Zbornik radova 1: 169-174. 4. Emina H.Halilović (2008):„Stavovi nastavnika razredne nastave o nastavi likovnog odgoja u nižim razredima osnovne škole“ Naša škola-Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazov anja. God LIV 44: 109-125. 5. Šaćira Mešalić,Vildana Trbović, Milena Nikolić i Emina H.Halilović (2006): „Uticaj rehabilitacijskog tretmana u radu s učenicom usporenog kognitivnog razvoja u uslovima inkluzije“. Defektologija. God IX (12): 151-157. 6. Šaćira Mešalić H.Halilović Emina.i Osmić Amila.(2009): Slušna percepcija kao važan faktor u praćenju nastave učenika usporenog kognitivnog razvoja u uslovima inkluzije. Didaktički putokazi- Časopis za nastavnu teoriju i praksu, godina XV (52):32-37. 7. Saopštenje na međunarodnom simpozijumu pod naslovom: Mešalić, Š., Hadžihalilović, J., Kulić, Žigić., Z, Nikolić,M., H.Halilović,E. (2006): Obrazovna dostignuća učenika usporenog kognitivnog razvoja uz primjenu prilagođenih programa. U zborniku sa naučnog skupa: Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala. Pula (24-28.maj, 2006): Hrvatska udruga za psihosocijalnu onkologiju 2.1.2. STRUČNI RADOVI 8. Emina Begović, Munevera Osmić, Senad Mehmedinović i Edina Šarić. Učestalost defektnog viđenja crvenog i zelenog dijela spektra u uzorku stanovništva iz Lukavca. Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa „Pravo i izazovi XXI vijeka“ Evropski Univerzitet Brčko Distrikt, 28.02.2013. 9. Begović Emina, Mešalić Lejla i Ibrahimaj Fikreta. Znanja i informisanost omladine o AIDS-u u nekim tuzlanskim osnovnim školama. (2012) Peti međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport” Banjaluka 6.9-9.9.2012. Zbornik radova 212-218. 2.1.3. UČEŠĆE NA KONGRESIMA KOD NAS I U INOSTRANSTVU 1. Mešalić Š, Hadžihalilović J., Kulić I, Žigić Z, Nikolić M i H.Halilović E:„Obrazovna dostignuća učenika usporenog kongitivnog razvoja uz primjenu prilagođenih programa”. Book of Abstracts. The 4th International Simposium on Complementary Supportive Therapies „Art and Science in Life Potential Development“ Congress Centre “Brioni\", Pula, Croatia, May 24-28, 2006. 2. Tomić Ruža, Emić Erna, Tomić Ljubica i Emina H.Halilović: “Raširenost pijenja i alkoholizma među učenicima srednje škole“. The 4th International Simposium on Complementary Supportive Therapies „Art and Science in Life Potential Development“ Congress Centre “Brioni\", Pula, Croatia, May 24-28, 2006. 3. Emina Begović, Munevera Osmić, Senad Mehmedinović i Edina Šarić. Učestalost defektnog viđenja crvenog i zelenog dijela spektra u uzorku stanovništva iz Lukavca. Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa „Pravo i izazovi XXI vijeka“ Evropski Univerzitet Brčko Distrikt, 28.02.2013. 4. Begović Emina, Mešalić Lejla i Ibrahimaj Fikreta. Znanja i informisanost omladine o AIDS-u u nekim tuzlanskim osnovnim školama. (2012) Peti međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport” Banjaluka 6.9-9.9.2012. Zbornik radova 212-218 2.1.4. CERTIFIKATI 1. Sertifikat o učešću na međunarodnom naučnom skupu “Pravo i izazovi dvadestprvog vijeka” Evropski Univerzitet, Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina . 28.02 2013. 2. Certifikat o učešću Begović Emine kao predavača na stručnom skupu „Ekologija, zdravlje, rad, sport” koji se održao u Banjoj luci od 6-9.septembra 2012. godine.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.