Prikaz Rezultata

Lični podaci


Ime Zlatiborka

Prezime Popov Momčinović

Datum rodjenja 13. 10. 1975

Mjesto rodjenja Vršac

e-mail pozlata75@gmail.com

Kontakt telefon 065/367 130

Web site

Oblast djelovanja


Profesija - Profesorica na Univerzitetu

Oblast stručnosti - Politička sociologija, politička teorija, Kvalitativna metodlogija

Oblast aktivizma - Rodna ravnopravnost; Marginalne grupe (LGBT osobe i djeca iz autističnog spektra); Doprinos religije pomirenju, društvenom i vjerskom pluralizmu i tranzicijskoj pravdi; Perspektive razvoja civilnog društva

Obrazovanje

Nivo Institucija Oblast Godina završetka
DoktoratFakultet političih nauka BeogradPolitičko-sociološke nauke2013
Master, magistraturaFilozofski fakultet Istočno SarajevoSociologija politike2008
FakultetFilozofski fakultet, Univerzitet u Novom SaduSociologija2003
Srednja školaGimnazija, VršacDruštveno-jezički smer1995

Neformalno obrazovanje

Oblast Organizacija Sertifikat Period trajanja od Period trajanja do
Policy Fellowship Development Project Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine20092009

Dodatna znanja

Strani jezici Rad na računaru Druga znanja i vještine
Engleski, njemački (excellent) Francuski (srednji nivo; paralelno završila i dvije godine studija francuskog jezika i književnosti) Ruski jezik (početni) Word, Excel, Power Point, SPSS, Internet Predavačke sposobosti, kroz spoj neformalnog i formalnog obrazovanja; Istraživačke sposobnosti: kvalitativna istraživanja, analiza sadržaja, politička analiza diskursa (Political Discourse Analysis), unos i obrada podataka u SPSS

Profesionalno iskustvo

Naziv institucije Mjesto institucije Pozicija Period od Period do Opis aktivnosti
Filozofski fakultet Istočno SarajevoSarajevoDocenticaDecembar 2013Predavačica na predmetima Politička kultura, Teorija i praksa demokratije, Savremene političke teorije, Politički sistemi (uporedni i politički sistem BiH)
Filozofski fakultet Istočno SarajevoSarajevoViša asistentkinja20082013Asistirala na predmetima Sociologija politike, Politikologija, Teorija i praksa demokratije, Demokratija i ljudska prava, Savremene političke teorije, Sociologija savremenog društva
Filozofski fakultet Istočno SarajevoSarajevoAistentkinja20052008Asistirala na predmetima Sociologija politike, Istorija socijalnih i političkih teorija, Demokratija i ljudska prava

Rezultati

Rezultati
REZULTATI *Rezultati i druga značajna dostignuća koja ste ostvarili u okviru Vaše profesije, oblasti stručnosti ili oblasti društvenog aktivizma Objavljeno oko 60 naučnih radova iz oblasti političko-socioloških nauka; Članica Žalbene komisije Vijeća za štampu; Održano niz predavanja u saradnji sa ženskim i drugim NVO organizacijama na temu rodne ravnopravnosti, marginalizacije žena, aktivizma; Učešće u istraživačkom projektu Religion and Reconciliation u saradnji sa univerzitetom u Edinburghu (u okviru timskog rada, urađena analiza rezultata sa rodnog aspekta); Saradnja sa Univerzitetom u Oslu na temu Religije i pluralizma u obrazovanju, Slike o religijski drugom. Dugoročna saradnja sa Udruženjem/udrugom BH novinari u istraživanjima i edukaciji na temu rodno senzitivnog izvještavanja; Učešće u projektu univerziteta u Amsterdamu na temu Seksualni nacionalizam, i Religious Transformations (akcenat na gender); Koordinatorica sektoralnih istraživanja u okviru projekta Coming out: Prava i slobode LGBT osoba; Članica Naučnog odbora projekta Culture of Tolerance koji sprovode Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Univerzitet u Milanu; Održana gostujuća predavanja na Doktorskim rodnim studijama na CIPS-u, na Humboldt Univerzitetu o protestima u BiH . Koordinatorica projekta Mladi_e naučnici_e u dijalogu u saradnji sa Fondacijom Konrad Adeaneur Stiftung; Učešće u ko-priređivanju zbornika radova sa naučnih konferencija, recenziji naučnih radova regionalnog i međunarodnog karaktera. Članica upravnog odbora Fondacije CURE. Dugoročna naučna i aktivistička saradnja sa Sarajevskim otvorenim centrom, u sklopu tema koje se tiču političkog sistema, feminističke teorije i prakse i prava i sloboda LGBT osoba. Aktivno angažovana u radu Otvorenog Univerzetata u Sarajevu kao alternativnog akademskog foruma.
Objavljeni radovi ( najvažniji): Ženski pokret u Bosni i Hercegovini: Artikulacija jedne kontrakulture, Centar za empirijska istraživanja religije u BiH, Sarajevski otvoreni centar, Fondacija Cure, Sarajevo, 2013. “Ko smo mi da sudimo drugima”. Istraživanja o stavovima prema homoseksualnosti i transrodnosti u BiH, Fondacija Heinrich Boell-ured u BiH, Sarajevski otvoreni Centar, Fondacija Cure, Sarajevo, 2013. Mia Čustović i Zlatiborka Popov Momčinović, Prava i slobode LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Unutrašnji poslovi, Fondacija Heinrich Boell-ured u BiH, Sarajevski otvoreni centar, Fondacija Cure, Sarajevo, 2013. Parlamentarne političke stranke u Bosni i Hercegovini, u: S. Gavrić i D. Banović (ur.): Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini, Sarajevski otvoreni centar i Friedrich Ebert Stiftung, Sarajevo, 2012, str. 251-292 Zlatiborka Popov Momčinović, Young Women in Contemporary Bosnian Women\'s Movement: Contradictions within Changes, Young Women in post-Yugoslav Societies: Research, Practice and Policy, Institute for Social Research in Zagreb & Human Rights Center Sarajevo, 2013, pp. 357-374 Nikola Knežević i Zlatiborka Popov Momčinović (ur.), Uloga religije i pomirenju i tranzicionoj pravdi. Na prostoru zapadnog Balkana, Centar za istraživanje religije, politike i društva, Novi Sad, 2013 G. Wilkes et al, Reconciliation and Trust Building in Bosnia and Herzegovina, Centar za empirijska istraživanja religije u Bosni i Hercegovini and Project on Religion and Ethics in Wad and Peace, University of Edinburgh, Sarajevo, 2012. Civil Society from the Perspective of Gender-Bosnian Case in Post-Yugoslav Context, Subkulture, Prispevki za kritiku in analizu družbenih gibanja, Br. 11/2012, pp. 143- 160. Zlatiborka Popov and Anne Mette Ofstad (2006), Religious education in Bosnia and Herzegovina, in: Kuburić, Z. and Moe, C. (eds.) Religion and Pluralism in Education, Kotor Network & Ceir, Novi Sad, p. 73-106

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.