Prikaz Rezultata

Lični podaci


Ime Fedra

Prezime Idžaković

Datum rodjenja 25/4/1969

Mjesto rodjenja Sarajevo

e-mail fedrai@open.net.ba

Kontakt telefon 033203070

Web site www.pravazasve.ba I www.pzszapromjene.ba

Oblast djelovanja


Profesija - Analitičarka

Oblast stručnosti - Pravo i ekonomija

Oblast aktivizma - Ženska ljudska prava (rad, zapošljavanje, ženska politička participacija, nasilje nad ženama), anti-diskriminacija, marginalizovane grupe (naročito marginalizovane žene), socijalna i zdravstvena prava, itd.

Obrazovanje

Nivo Institucija Oblast Godina završetka
Master, magistraturaSarajevo School of Science and Technology, SSST Magistrica nauka iz oblasti ekonomije (Ekonomija tranzicije i EU integracije)
FakultetPravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Srednja školaTreća gimnazija Sarajevo

Neformalno obrazovanje

Oblast Organizacija Sertifikat Period trajanja od Period trajanja do

Dodatna znanja

Strani jezici Rad na računaru Druga znanja i vještine
EngleskiDa

Profesionalno iskustvo

Naziv institucije Mjesto institucije Pozicija Period od Period do Opis aktivnosti
Prava za sve, Sarajevo (udruženje)SarajevoIzvršna direktorica2008Upravljanje organizacijom (finansiranja, predstavljanje organizacije, itd.); istraživanje i izvještavanje; zagovaranje (naroč.izrada politika, policy dokumenata, komentara i amandmana na zakone, rad sa parlam. komisijama); izgradnja kapaciteta (ljudska prava, ne-diskriminacija, itd);
Global RightsRegionalna direktorica20062008Upravljanje organizacijom; istraživanje i izvještavanje; zagovaranje; izgradnja kapaciteta (ljudska prava, ne-diskriminacija, zagovaranje, itd);
Global Rights Pravna saradnica19982006Pravne analize, istraživanja, izještavanja, koordiniranje zagovaračkih mreža, izgradnja kapaciteta (međunarodni standardi – Evropska konvencija, Ženska konvencija, I sl.)

Rezultati

Rezultati
Objavljeni radovi (najvažniji): Odabrani dokumenti u posljednje četiri godine: o Izvještaj o Univerzalnom periodičnom pregledu (neformalna koalicija nevladinih organizacija, 2014) o Izvještaj o praćenju ženskih ljudskih prava kroz primjenu zakona (za Prava za sve i ICVA, 2013) o Izvještaj o regionalnom istraživanju: Šta znamo o ekonomskom nasilju protiv žena? (za B.a.B.e Zagreb, 2013) o Analiza pravnog okvira socijalne i zdravstvene zaštite djece i porodice u FBiH i Distriktu Brčko (2012); Komentari na prednacrte Zakon o osnovama socijalne zaštite i Zakona o zaštiti porodice sa djecom (2012); Komentari na prednacrt Zakona o socijalnoj I dječijoj zaštiti u Distriktu Brčko (2013) (za Custom Concept i UNICEF BiH, Sarajevo) o Analiza rodne ravnopravnosti u prijemu I radu Vijeće za nacionalne manjine u BiH Parlamentima sa fokusom na učešće žena ROmkinja (za Žensku romsku mrežu „Uspjeh“ i CARE NWB, 2012) o Analiza politika socijalne inkluzije žena žrtava porodičnog nasilja (za Udružene žene, Beograd, 2012) o Alternativni izvještaj o primjeni CEDAW Konvencije I ženskim ljudskim pravima u BiH, sekcija žene i rad (grupa NVOa, 2010, I Dodatak iz 2013) o Komentari Zakona o ravnopravnosti spolova (za Helsinški parlament građana, Banja Luka, 2011)

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.