Prikaz Rezultata

Lični podaci


Ime Samra

Prezime Međedović

Datum rodjenja 21/03/1972

Mjesto rodjenja Mostar

e-mail samra.mededovic@unmo.ba

Kontakt telefon + 387 61 910 329

Web site

Oblast djelovanja


Profesija - Vanredni professor, BSc Biotehnologja u medficin

Oblast stručnosti - Ćelijska I molekularna biologija, Genetika, Genetski inžinjering I biotehnologija

Oblast aktivizma -

Obrazovanje

Nivo Institucija Oblast Godina završetka
DoktoratKing’s College, London, UKReproduktivna biologija2005
FakultetUniversity of Westminster, London, UKBiotehnologija u medicini2000
Srednja školaSrednja mededicinska škola “Dr. Ante Jamnicki”, Mostar, B&HOpšta medicinska sestra1990

Neformalno obrazovanje

Oblast Organizacija Sertifikat Period trajanja od Period trajanja do

Dodatna znanja

Strani jezici Rad na računaru Druga znanja i vještine
Engleski I služim se njemačkimMicrosoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access); CorelDraw; Outlook; I različite web browsers. Jako dobro znanje I iskustvo u Statističkim (Sigma stat, Prism statistics software) programima i molekularnim I biohemijskim laboratorijskim analPiše prozu u poeziji I izdala prvu knjigu “Magični teatar” u B&H; za žurnal MOST u B&H, I na engleskom nekoliko pjesama u books “This moment and time” and “My heart you hold” both published 2001 in Great Britain; I bila clan Artists in exile group, Londo

Profesionalno iskustvo

Naziv institucije Mjesto institucije Pozicija Period od Period do Opis aktivnosti
Nastavnički fakultet, Univerzitet Džemal Bijedić Mostar, Univerzitetski kampus, Sjeverni Logor, 88 000 MostarMostarVanredni profesornovembar 2013U period od oktobra 2007. godine do sada obavlja dužnosti predavača u zvanju docenta za naučnu oblast Opće biologije, predmeti: citologija, molekularna biologija, mikrobiologija, genetika, genetski inžinjering, genetika čovjeka, opća biotehnologija, genomika i biotehnologija, biopatologija, humana gentika. Odgovorna je za predavanja studentima, stručno usavršavaje, zabilježavanje i analiziranje rezultata projekata, dizajniranje i organizaciju laboratorija i projekata, predstavljenje projekta na sastancima, simpozijumima i publikovanje naučnih radova
Odijel za kliničku patologiju, Institut za kliničku patologiju i citologiju, Klinički Centar Univerziteta Sarajevo, Bolnička 25, Bosna i HercegovinaSarajevoKlinički naučnik-tkivni tehnolog20062007Odgovorna za dizajniranje i organizaciju laboratorija i projekata, pomaganje za nabavku i održavanje hemikalija i opreme za projekte, rješavanje laboratorijskih problema tahničkog porijekla. Pored svega navedenog, zabilježavanje i analiziranje rezultata, predstavljenje projekta na sastancima, simpozijumima i publikovanje naučnih radova.
Division of Reproduction Health, Endocrinology and Development, School of Biomedical Science, King’s College London, New Hunt’s House, Guys Campus, London SE1 1UL, UKLondonNaučni istrazivač i asistent prof. Lynn Fraser i kao Ph.D. student20012004Odgovorna za dizajniranje i organizaciju projekata, pomaganje za nabavku i održavanje životinja, hemikalija i opreme za projekt. Pored toga, zabilježavanje i analiziranje rezultata, prestavljenje projekta na sastancima, simpozijumima, publikovanje naučnih radova, održanje predavanja iz ćelijske i molekularne biologije i doktorski rad u reproduktivnoj biologiji. Dokatorsku disertaciju je odbranjenila u januaru 2005. godine.

Rezultati

Rezultati
Objavljeni radovi ( najvažniji): 1. Mededovic S., Fraser L.R., 2004, Angiotensin II stimulates cAMP production and protein tyrosine phosphorylation in mouse spermatozoa, Reproduction, 127, 601-612
2. Mededovic S., Fraser L.R., 2005, Mechanisms of action of angiotensin II on mammalian sperm function, Reproduction, 129, 211-128
3. Fraser L.R., Adeoya-Osiguwa S., Baxendale R.W., Mededovic S., Osiguwa O.O., 2005, First Messenger Regulation of Mammalian Sperm Function via Adenylyl Cyclase/cAMP, Journal of reproduction and development, 51, 1, 37-46
4. Međedović S., 2008, Kapacitacijski vezane membranske promjene u spermatozoi, EDUCA, 1, 1, 163-168
5. Međedović S., 2008, Molekularna regulacija sperm kapacitacije, knjiga radova Simpozija sa međunarodnim učešćem, Suvermena dostignuća u dijagnistici i liječenju bračne neplodnosti, 25-38
6. Međedović S., 2008, Kontradiktorni efekti angiotensina II na reprodukciju cAMP u različitim ćelijama, knjiga radova sa VIII Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske, 39-44
7. Međedović S., Hadžiomerović M., Fazlibegović E., 2009, Genetski aspekti kardiomiopatije, MEDICA, 1 1-12
8. Fazlibegović E, Hadžiomerović M, Fazlibegović F, Međedović S, Ćehajić M, Mitrinović S, Veledar E., 2010, Inhospital SCD at Internal Medicine Clinic of University Clinical Hospital Mostar, Medical Archivs, Journal of academy of medical science in Bosnia and Herzegovina, 64, 5, 274-277
9. Ademović E., Međedović S., Čatović F., 2011, Održivo upravljanje rijeke Neretve i njenih pritoka, knjiga radova Zagreb, 162-166
10. Kazazić M., Međedović S., 2011, Genotiksični agenti u hrani, knjiga radova IV Medunarodni kongres \"Ekologija, zdravlje, rad, sport\" Banja Luka, 19-22
11. Međedović S., Ademović E., Kazazić M., 2011, Molekulrni događaji u kapacitaciji, knjiga radova IV Medunarodni kongres \"Ekologija, zdravlje, rad, sport\" Banja Luka, 157-159
12. Međedović S., Kazazić M., 2011, Safety in laboratories, knjiga radova sa 15th International research /expert conference, “Trends in the development of machinery and associated technology”, TMT 2011, 541-544
13. Kazazić M., Međedović S., Ademović S., 2011, Enviromental contaminats-dioxins and their health effects, knjiga radova sa 15th International research /expert conference, “Trends in the development of machinery and associated technology”, TMT 2011, 913-916
14. Fazlibegović E., Hadžiomerović M., Kirsten Sarić G., Međedović S., 2012, Urođene srčane mane u adultnoj populaciji, “Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Posebna izdanja, Knjiga CL, Odjeljenje medicinskih nauka”, Simpozij “Urođene srčane anomalije” u okviru obilježavanja Svjetskog dana srca 2012, 151-169
15. Međedović S., 2012, “GENETIKA temelj molekularnog života”, Tuzla Off-set, ukupan broj stranica 244, 24 cm, ISBN 978-9958-31-066-9, COBICC.BH-ID 19395334
16. Radna grupa za SCD (član radne grupe), 2010, “Vodič za iznenadnu srčanu smrt”, The Europian Society of Cardiology, 1-16
17. Radna grupa za SCD (član radne grupe), 2010, “Vodič za dijagnostiku u tretman sinkope”, The Europian Society of Cardiology, 1-28
18. Radna grupa za AHF (član radne grupe), 2010, “Vodič za akutnu srčanu slabost”, The Europian Society of Cardiology, 1-28
19. ESC džepni vodić, 2012, “3rd Univerzalna MI, Univerzala definicija miokardnog infarkta”, The Europian Society of Cardiology, 1-19
20. ESC džepni vodić, 2012, “Srčana slbost, Vodić za dijagnozu i tretman akutne i hronične srčane slabosti”, The Europian Society of Cardiology, 1-50
21. ESC džepni vodić, 2012, “AMI – STEMI, Vodić o enađmentu akutnog infarkta miokarda sa ST – segment evalacijom”, The Europian Society of Cardiology, 1-45

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.