Rodno osjetljive politike na Zapadnom Balkanu

Arhiva0 comments

Helsinški parlament građana Banja Luka i IKV Pax Christi iz Holandije organizovali su od 15. do 17. novembra seminar “Rodno osjetljive javne politike u Regiji Zapadnog Balkana”.
Predstavnice i predstavnici nevladinih organizacija i institucija iz regije Zapadnog Balkana imaće upoznali su se sa osnovnim principima planiranja i provođenja rodno osjetljivih javnih politika, uključujući i rodno osjetljive budžete, te sa iskustvima iz Holandije, zemlje iz koje dolazi naša partnerska organizacija. Konstatovano je da
su sve zemlje na prostoru prethodne Jugoslavije usvojile su zakone, politike ili su uspostavile institucionalne mehanizme koji treba da osiguraju primjenu principa ravnopravnosti polova i rodne jednakosti u svim segmentima života, te da su potpisnice međunarodnih dokumenata koji ih na to obavezuju, ali da praksa primjene ovih principa u javnim politikama na našim prostorima još uvijek je u začetku, a iskustva su skromna.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.