Unapređenje ženskih radnih prava

“Unapređenje ženskih radnih prava” je četverogodišnji regionalni projekat koji je Helsinški parlament građana, kao partnerska organizacija, počeo implementirati u martu 2018. godine, a čiji je cilj poboljšanje razumijevanja diskriminacije i jačanje zakona, politika i procedura za bolje rješavanje rodne diskriminacije u Jugoistočnoj Evropi, a posebno u vezi sa ženskim radnim pravima.

Kroz realizaciju projekta osnažiće se različite organizacije civilnog društva u Jugoistočnoj Evropi kako bi mogle efektivno uticali na nadležne institucije odgovorne za sprovođenje zakona protiv diskriminacije u vezi sa ženskim radnim pravima.

Tokom naredne četiri godine Ženska mreža Kosova, kao nosilac projekta, Centar ženskih prava (Crna Gora), Reactor (Makedonija), fondacija Kvinna till Kvinna (kancelarija u Srbiji), Gender Alliance for Development Center (Albanija) i Helsinški parlament građana Banja Luka će raditi na poboljšanju uticaja organizacija civilnog društva tako što će raditi na izgradnji kapaciteta organizacija za lobiranje prema relevantnim institucijama i na povećanju njihovog učešća u procesima donošenja odluka koje se tiču unapređenja ženskih radnih prava , jačanju koalicija organizacija civilnog društva putem međusobne razmjene znanja i iskustava i stvaranje okruženja koje će znati prepoznati i adekvatno reagovati na svako kršenje ženskih radnih prava i diskriminaciju.

Tokom prve godine projekta “Unapređenje ženskih radnih prava” planiran je rad na istraživanju o diskriminaciji žena na radnim mjestima, uključujući analizu postojećeg pravnog okvira BiH i izazova koji se odnose na implementaciju antidiskriminacijskih politika, a  koje će biti osnova za predlaganje i zalaganje za unaprijeđenje zakonskog okvira za spriječavanje diskriminacije i osnaživanje žena za prijavu diskriminacije na radnom mjestu.

Projekat će obuhvatati i medijsku promociju istraživanja, monitoring sudskih slučajeva diskriminacije, pružanje podrške žrtvama diskriminacije u strateškim parnicama, saradnju sa nadležnim institucijama i tijelima na povećanju svijesti o diskriminaciji na radnom mjestu, osnaživanje žena da prepoznaju i prijave diskriminaciju. Sve aktivnosti će biti realizovane do februara 2022. godine uz finansijsku pomoć Evropske Unije.

#DiscriminationDoesntWork

#DiskriminacijaNeRadi

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.