NOVO! Glavna zapažanja CEDAW alternativnog izještaja

VijestiKomentari isključeni za NOVO! Glavna zapažanja CEDAW alternativnog izještaja

Više od 20 organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine pripremilo je novi, četvrti po redu, Alternativni CEDAW izvještaj za Bosnu i Hercegovinu 2013-2017. Izvještaj se trenutno priprema za štampu, a Helsinški parlament građana priredio je sažetak Glavnih zapažanja iz Alternativnog izvještaja koja ukazuju da, u posljednje tri i po godine u Bosni i Hercegovini, na polju ukidanja svih oblika diskriminacije nad ženama nisu ostvareni skoro nikakvi pomaci.

Izvještaj prati zaključna zapažanja i preporuke CEDAW Komiteta iz 2013. godine upućene institucijama Bosne i Hercegovine i pokriva oblasti u kojima su aktivistkinje i organizacije civilnog društva identifikovane probleme, kršenja prava ili diskriminatorske prakse usmjerene protiv žena.

Izradom Alternativnog CEDAW izvještaja organizacije civilnog društva iz BiH su demonstrirale posvećenost dosljednom praćenju i zagovaranju primjene UN Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama (CEDAW) koja predstavlja jedan od najvažnijih međunarodnih dokumenata za zaštitu ženskih ljudskih prava i sastavni je dio i Aneksa I Ustava BiH, te je puna primjena ove Konvencije i ustavna obaveza državnih organa BiH.

Sažetak Glavnih zapažanja iz Alternativnog izvještaja možete pročitati ovdje

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.