Borba protiv dubokih uzroka rodne neravnopravnosti: tri osnovna EU principa

Polazeći od Strategije EU za rodnu ravnopravnost 2020-2025, koja poziva na rodno ravnopravnu Evropu, novi Gender akcioni plan 2021-2025 (GAP III) EU poziva na rodno ravnopravan svijet. Prema njemu, da bi se locirali ukorijenjeni uzroci rodne neravnopravnosti i doprinijelo suzbijanju mnogih stereotipa i pristrasnosti koji još uvijek preovladavaju u mnogim kontekstima, aktivnosti EU će biti vođene trima principima:

Primijeniti rodno transformacijski pristup. To znači provjeriti, ispitati i promijeniti rigidne rodne norme i disbalanse moći koji stavljaju žene i djevojčice u podređen položaj i generiraju diskriminacije u svim uzrastima unutar jednog društva, počevši od ranog djetinjstva. To znači da EU treba da promoviše promjenu društvenih stavova i pri tome aktivno uključuje muškarce i dječake i stavlja fokus na mlade ljude kao pokretače promjena. Da bi radili na način koji uzima u obzir kontekst, neophodno je stvoriti čvrsta partnerstva i dijalog sa lokalnim akterima, civilnim društvom i lokalnim zajednicama te podržati ženske organizacije.

Povezati intersekcionalnost roda sa drugim oblicima diskriminacije. Fokus bi takođe trebao biti na najugroženijim ženama, na primjer na autohtonim narodima i osobama koje pripadaju rasnim/etničkim/religijskim manjinama, nasilno raseljenim licima, migrantima, ekonomski i socijalno ugroženim ženama, onima koji žive u ruralnim i priobalnim područjima, jer se oni suočavaju sa višestrukom diskriminacijom. Treba uzeti u obzir specifične izazove sa kojima se suočavaju djevojčice i starije žene. Žene sa posebnim potrebama, takođe zaštićene Konvencijom UN –a o pravima osoba sa invaliditetom, su u posebno podređenom položaju. Prava žena sa invaliditetom bi trebala biti osnov buduće strategije o pravima osoba sa posebnim potrebama za period koji je pred nama (2021-2030). U istom duhu, poboljšanje prava LGBTIQ osoba je u fokusu Strategije EU za jednakost LGBTIQ osoba. Sve intersekcijske dimenzije su jednako relevantne.

Držati se pristupa baziranog na ljudskim pravima koji stavlja principe nediskriminacije i suzbijanja nejdenakosti u centar svojih aktivnosti. To uključuje pružanje pomoći svakom ljudskom biću u primjeni ljudskih prava, učešću u odlukama koje ih se tiču i traženju naknade kada su im prava narušena.

EU treba nastaviti osuđivati kršenje i zloupotrebu prava žena i djevojčica i snažno podržavati civilno društvo kao i žene i muškarce koji se bore za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, uključujući i borce za ženska ljudska prava.

EU treba podržati mobilizaciju religijskih aktera za rodnu ravnopravnost u skladu sa Okvirom za vjeru u prava.

Evropska komisija će jačati i nadograđivati metodologiju vezanu za rodnu ravnopravnost, ispravan pristup koji obuhvata intersekcionalnost sadržan u Toolbox-u: pristup baziran na pravima koji obuhvata sva ljudska prava za Razvojnu saradnju EU.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti