Jednake mogućnosti polova u izbornom zakonu

Izborni zakon Bosne i Hercegovine treba uskladiti sa Zakonom o ravnopravnosti polova, a sve političke stranke treba da kandidatske liste sastave tako da kandidati oba pola naizmjenično budu zastupljeni na listama. Ovo je zaključak javne tribine «Za jednake mogućnosti polova u izbornom zakonu», koju su Helsinški parlament građana Banja Luka i Udružene žene organizovali 27. novembra u Banjoj Luci. Oko 60 učesnica i učesnika tribine iz različitih krajeva BiH zaključilo je da Izborni zakon nije usklađen sa Zakonom o ravnopravnosti polova, jer propisuje kvotu od jedne trećine kandidata manje zastupljenog pola, što u praksi uvijek budu žene. Treba obavezati političke subjekte da vode računa o ravnopravnosti polova prilikom određivanja nosilaca/nositeljica kandidatskih lista, u parlamentima prilikom postupka kandidovanja za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, kao i prilikom raspodjele kompenzacionih mandata. Prijedloženo je da se u Izbornom zakonu riječi upotrebljavaju u muškom i ženskom rodu. Izbornim zakonom treba poštovati obavezu da u skladu sa članom 18. Zakona o ravnopravnosti polova svi statistički podaci i informacije koji se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju u državnim organima na svim nivoima, javnim službama i ustanovama, državnim i privatnim preduzećima i ostalim subjektima moraju biti prikazani po polu te moraju biti sastavni dio statističke evidencije i dostupni javnosti. Zaključci sa ove tribine upućeni su u formi prijedloga za izmjene i dopune Izbornog zakona Izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Uvodničarke tribine su bile predstavnice Gender centra Federacije BiH gđa Ane Jakšić i Komisije za jednakost polova Narodne skupštine Republike Srpske gđa Nevenka Trifković. Tribina je organizovana u okviru projekta «Žena danas» koji podržava švedska fondacija «Kvinna till Kvinna».

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti