Korak bliže rodno odgovornom Ustavu BiH

Na poziv Agencije za ostvarivanje ravnopravnosti polova BiH, Inicijativa Građanke za ustavne promjene je imala priliku da predstavi Platformu ženskih prioriteta sa amandmanima na Ustav iz rodne perspektive na zajedničkoj tematskoj sjednici ustavnopravnih komisija Doma naroda i Predstavničkog doma, Zajedničke komisije za ljudska prava i Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti polova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na temu realizacije preporuka UN CEDAW komiteta na Šesti periodični izvještaj o provedbi UN CEDAW konvencije, održanoj 10. decembra 2021. godine u Bijeljini.

U fokusu sjednice, koju je inicirala i tehnički pripremiila Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, bila je preporuka o integrisanju ravnopravnosti polova u Ustav Bosne i Hercegovine. Članovi i članice komisija su upoznati sa UN CEDAW preporukama i sa prijedlogom amandmana kojima bi se u Ustav BiH inkorporirala rodna komponenta.

Agencija za ravnopravnost polova BiH je predstavila 5 amandmana na Ustav BiH koji su u fokus stavili ženska ljudska prava, prava nacionalnih manjina i prava osoba sa invaliditetom, uzimajući kao polaznu osnovu politiku jednakih mogućnosti.

Inicijativa Građanke za ustavne promjene je prezentovala prioritete za koje se zalaže i rodne amandmane sa posebnim naglaskom na važnost uvođenja rodno senzitivnog jezika, afiramativnih mjera i ravnopravnosti polova kao ustavne kategorije. Takođe, ukazale smo i na nedostatak prava na zdravstvenu zaštitu u Katalogu prava u Ustavu i posljedice s kojima se žene, ali i muškarci, svakodnevno suočavaju zbog nejednakog pristupa i nejednakoj regulaciji prava na socijalnu, porodičnu i zdravstvenu zaštitu na entiteskom i kantonalnom nivou.

Zaključak ove tematske sjednice je da se na platformi prezentovanih inicijativa nastavi aktivnost u nadležnim parlamentarnim komisija, uz podršku Agencija za ravnopravnost spolova BIH, MLJPI BIH, na formaliziranju prijedloga ustavnih amandmana.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti