Projekat: Koaliciono zagovaranje procesa eurointegracija u BiH

Krajem 2007. godine Helsinški parlament građana je kao partner Asocijaciji Alumni Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije (ACIPS) Sarajevo počeo  implemetaciju projekta „Koaliciono zagovaranje procesa eurointegracija u BIH“ koja se nastavila i u 2008. godini. Ovaj projekat je podržao Centar Civilnih Inicijativa. Svrha projekta je bila da se kroz niz zagovaračkih aktivnosti, uključujući sveobuhvatnu medijsku kampanju, utiče na ubrzavanje eurointegracijskih procesa u našoj zemlji, i to na dva načina: indirektno putem medija i direktno, lobiranjem i neposrednim kontaktima sa donosiocima odluka, kao i sa građanima BiH. Helsinški parlament građana je sprovodio projektne aktivnosti na teritoriji Republike Srpske. U sklopu ovih aktivnosti organizovali smo šest uličnih akcija u Banjoj Luci na kojima smo građanima distribuirali promotivni materijal šta znači približavanje Evropskoj uniji i kako efikasno planirati budžetska sredstva u svrhu jačanja evropskih integracija, kao i šest sastanaka sa 6 sastanaka sa donosiocima odluka u RS na kojima smo saznali da se na velikom broju zakona radi kako bi bili usklađeni sa EU propisima.

 

 


 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti