VIJEĆE MINISTARA: PROVESTI PREPORUKE UN KOMITETA ZA ELIMINACIJU DISKRIMINACIJE ŽENA

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je usvojilo Informaciju o zaključnim zapažanjima na 6. izvještaj Bosne i Hercegovine o implementaciji Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Zaključna zapažanja na 6. CEDAW izvještaj za period 2013 – 2016. godine i Preporuke za institucije Bosne i Hercegovine.

Komitet UN za eliminaciju diskriminacije žena je na 74. zasjedanju, održanom 30. oktobra 2019. godine u Ženevi razmotrio 6. izvještaj Bosne i Hercegovine o provedbi UN konvencije o sprečavanju svih oblika diskriminacije nad ženama (CEDAW), i dao zaključna zapažanja i preporuke za unapređenje položaja žena i eliminiranje rodno zasnovane diskriminacije u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo da je CEDAW konvencija integralni dio Ustava Bosne i Hercegovine.

Donošenjem odluke o usvajanju Preporuka UN CEDAW komiteta, Vijeće ministara BIH je dalo snažnu podršku i podsticaj unapređenju ravnopravnosti spolova u našoj zemlji. Preporuke su dijagnoza stanja i svojevrsna inventura obaveza koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti, što, pored ostalog, podrazumijeva sljedeće:

 • da bez odlaganja u Ustav BIH ugradi definiciju diskriminacije žena, na način kako je to definisano članom 1. Konvencije,
 • da bez odlaganja usvoji revidiranu Nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina do 2023. godine, u cilju ubrzavanja procesuiranja zločina seksualnog nasilja tokom rata, i uspostavi fond za osiguravanje naknada i drugih oblika odštete za žene žrtve ratnih zločina,
 • da podigne svijest političkih lidera i šire javnosti o prirodi posebnih privremenih mjera i važnosti postizanja stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca u svim oblastima u kojima su žene nedovoljno zastupljene ili se nalaze u nepovoljnom položaju,
 • izradi sveobuhvatnu strategiju za ukidanje diskriminatornih rodnih stereotipa koji se odnose na uloge i odgovornosti žena i muškaraca u porodici i društvu, prilagodi odgovarajuće zakonodavstvo u skladu s preporukom Vijeća Evrope o sprječavanju i suzbijanju seksizma i uspostavi mehanizam za praćenje upotrebe seksističkog i mizoginističnog jezika i govora mržnje u javnom diskursu i seksističkim prikazima žena u medijima,
 • da usvoji učinkovite mjere zaštite političarki, novinarki, branitelja ljudskih prava i ženskih nevladinih organizacija kako bi im se omogućilo da slobodno izvršavaju svoje važne poslove bez straha ili prijetnje nasiljem ili uznemiravanjem,
 • da pojača zaštitu žrtava rodno zasnovanog nasilja i uspostavi jedinstven sistem prikupljanja podataka o svim oblicima rodno zasnovanog nasilja u državi,
 • da se posveti rješavanju ključnih uzroka trgovine ljudima unapređenjem obrazovnih i ekonomskih prilika za žene, djevojke/čice i njihove porodice, posebno među romskom zajednicom, čime bi se umanjila njihova izloženost iskorištavanju od strane trgovaca ljudima,
 • da usvoji izmjene i dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine za povećanje kvote za  kandidatkinje na izbornim listama političkih stranaka na 50 posto i Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine za uvođenje minimalne kvote od 40 posto manje zastupljenog spola u Vijeću ministara BIH,
 • da podstiče diversifikaciju izbora obrazovanja za djevojčice i da bez daljnjeg odgađanja, uvrsti obrazovanje prilagođeno dobi djece o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima u školskim programima,
 • da poveća dostupnost i kvalitet obrazovanja za svu djecu i riješi nerazmjerno nisku stopu upisa i završetka školovanja na svim nivoima obrazovanja među djevojčicama iz romskih porodica,
 • uskladi propise o porodiljskim naknadama i osigura jednake naknade za majke i naknade za vrijeme porodiljskog odsustva u svim dijelovima države,
 • usvoji nacionalnu strategiju za žene s invaliditetom i osigura smisleno učešće organizacija žena s invaliditetom u svim fazama njenog razvoja i primjene,
 • osigura poštivanje ljudskih prava lezbejki, biseksualnih i transrodnih žena i osigura da se u nacionalnim akcionim planovima za ravnopravnost spolova obradi tema stigme i diskriminacije protiv njih u svim sferama života.

Pitanja koja se razmatraju u Preporukama CEDAW komiteta već su u znatnoj mjeri zastupljena i u Gender akcionom planu Bosne i Hercegovine 2018 – 2022, međutim, usvajanje ovih Preporuka na Vijeću ministara BIH daje dodatnu težinu i značaj konzistentnoj i promptnoj realizaciji ovih zadataka, značajnih za ljudska prava i društveni prosperitet u Bosni i Hercegovini.

U cilju pravovremene i efikasne provedbe usvojenih Preporuka, Vijeće ministara BIH je zadužilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BIH da u roku 90 dana, sa nadležnim institucijama BiH obavi konsultacije.

Tekst preuzet sa: https://arsbih.gov.ba/

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti