Žene i politika u BiH: od diskriminacije do neparticipacije

Temu “ Žene i politika u BiH: od diskriminacije do neparticipacije ” istraživala je za Helsinški parlament građana Jasmina Sarajkić, studentica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu u sklopu projekta „Ženska ljudska prava i EU integracije“.

Ovaj rad ima za cilj prikazati ulogu žena u bosanskohercegovačkoj politici i detektirati ključne diskriminatorne aspekte koji postoje u tom pogledu. Diskriminacija žena u bosanskohercegovačkoj politici nije uvijek jasno vidljiva i često su njene manifestacije latentne što uveliko onemogućava da se adekvatno prepozna. Rad  teorijskom analizom i empirijskim pokazateljima pokušati prikazati realno stanje, odnosno stvarne mogućnosti za aktivnijom participacijom žena u politici u BiH. Rad obuhvata analizu regulatorno pravnog okvira koji tretira ovu oblast kako bi se utvrdili njegovi nedostaci i problemi koji postoje u implementaciji. Takođe, relevantnim empirijskim pokazateljima, rad u nekom općem smislu pravi paralelu sa globalnim trendovima u ovoj oblasti.

Zbog jako male paticipacije žena u politici Bosne i Hercegovine postavlja se jedno od ključnih pitanja da li bosanskohercegovački društveni kontekst i sredina imaju veliki uticaj na ženu kao političku ličnost i koje su to promjene potrebne kako bi se jednakost tretmana postigla.

Kompletan rad možete pročitati ovde.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti