O Projektu

Helsinški parlament građana Banja Luka nastavlja sa realizacijom projekta „Ženska ljudska prava i evropske integracije“, čiji je glavni cilj  integrisati ženska ljudska prava i ravnopravnost polova u procese pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Ovo planiramo postići kroz monitoring i učešće u kreiranju EU izvještaja o napretku, kao i EU Alternativnog izvještaja; predstavljanjem Alternativnog CEDAW izvještaja CEDAW Komitetu; aktivnostima lobi grupe ,,Ženska mreža za Evropsku BiH”; javim kampanjama; analizama usklađenosti određenih BiH zakona sa EU direktivama; zagovaranjem za orodnjavanje EU integracija putem web platforme; itd. Projekat je finansiran od strane švedske fondacije Kvinna Till Kvinna i biće realizovan u periodu od 1. januara 2017. do 31. decembra 2018. godine.  Za više informacija o aktivnostima projekta i drugim relevantim dokumentima i događajima posjetite web platformu UključiSeU: http://ukljuciseu.org/

O CEDAW Konvenciji

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) jedan je od najvažnijih međunarodnih dokumenta za zaštitu ženskih ljudskih prava. Usvojena je na generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u decembru 1979. godine, a stupila je na snagu 3. septembra 1981. godine, kao globalni i sveobuhvatni pravno obavezujući međunarodni ugovor, nakon što ju je ratifikovalo 20 država. Termin ugovor koristi se zbog toga što međunarodni dokument mora biti potpisan i ratifikovan od strane države kao ugovorne strane da bi proizvodio pravno dejstvo. Ključna karakteristika međunarodnih ugovora o ljudskim pravima sadržana je u tome što svojim odredbama utvrđuju i regulišu pravne obaveze između država i ljudi koji žive u toj državi, a koje su usmjerene na prava ljudi. Do aprila 2015. Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama je potpisalo, ratifikovalo ili joj pristupilo 188 država, članica Ujedinjenih nacija. Svrha Konvencije jest priznanje de jure jednakih ljudskih prava, ali i njihovo de facto ostvarivanje što se postiže uklanjanjem svih oblika diskriminacije žena počinjenih od bilo koje osobe ili organizacije na svim područjima života. Bosna i Hercegovina je ratifikovala Konvenciju 1993. godine. Konvencija je i sastavni dio Aneksa I Ustava BiH, te puna implementacija odredbi predstavlja i ustavnu i međunarodnu obavezu državnih organa BiH. Opcioni Protokol uz Konvenciju je BiH ratifikovala 2002. godine. Potpisivanjem i ratifikovanjem Konvencije i Opcionog protokola, država se obavezala na usklađivanje domaćeg zakonodavstva, ali i prakse sa standardima definisanim ovim dokumentima. No i pored ove obaveze, Konvencija je direktno primjenjiva na nivou države, bar bi tako trebalo da bude. Do sada je država BiH u dva navrata podnosila izvještaje CEDAW komitetu. Kombinovani inicijalni, prvi i drugi izvještaj podnijet je 2006. godine, a treći i četvrti periodični izvještaj u julu 2013. Svaki izvještaj naše zemlje prati i i takozvani Alternativni izvještaj ili Izvještaj u sjeni koji pišu organizacije civilnog društva koje prate primjenu Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama. U nastavku možete naći samu CEDAW Konvenciju, dopunjeni Alternativni izvještaj iz 2013. godine, te komentare koje je Komitet uputio Bosni i Hercegovini.

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama

Zaključne obzervacije CEDAW Komiteta na četvrti i peti periodični izvještaj Bosne i Hercegovine

Treći Alternativni izvještaj o primjeni Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama

 

MEĐUNARODNE INSTITUCIJE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM ŽENSKIH LJUDSKIH PRAVA I RODNOM RAVNOPRAVNOŠĆU

Postoje mnogobrojne međunarodne institucije koje se bave zaštitom ženskih ljudskih prava i rodnom ravnopravnošću. Ovakve institucije se u osnovi bave uspostavom i očuvanjem rodne ravnopravnosti u smislu ravnopravne vidljivosti, osnaživanja, odgovornosti, prava i obaveza i učešća oba pola u svim sferama javnog i privatnog života.  U ovom dijelu ćemo izdvojiti neke od poznatijih institucija, kao što su: EWL – Evropska ženska lobi grupa, FEMM – Komitet za zaštitu ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, EIGE – Evropski institut za rodnu ravnopravnost, Program o ravnopravnosti polova Savjeta Evrope.

 

EWL (European Women’s Lobby) – EVROPSKA ŽENSKA LOBI GRUPA

Počeci Evropske ženske lobi grupe se mogu povezati sa konferencijom održanom u Londonu u novembru 1987. godine. Na toj konferenciji, 120 žena, članica 85 organizacija i predstavnica 50 miliona članica svojih organizacija, sastale su se da usvoje dvije rezolucije. Prva je nazvana „Kreiranje inicijative otvorene za sve zainteresovane organizacije žena, da izvrše pritisak na evropske i nacionalne institucije da osiguraju bolju odbranu i prikaz interesa žena“. U drugoj rezoluciji, delegatkinje su pozvale Evropsku komisiju da daju svoju podršku za organizaciju sastanka s ciljem sprovedbe takve strukture, početkom 1988. godine. 1990. godine, Evropska komisija je garantovala podršku za osnivanje Evropske ženske lobi grupe, sa bazom u Briselu. Osnivačke članice Evropske ženske lobi grupe bile su nacionalne organizacije Belgije, Danske, Francuske, Njemačke, Grčke, Irske, Italije, Luksemburga, Portugala, Španije, Holandije i Velike Britanije, kao i 17 velikih ženskih organizacija širom Evrope.

Postoje tri nivoa na kojima se može biti član Evropske ženske lobi grupe. To su:

  • Prijatelj/ica Evropske ženske lobi grupe
  • Sporedni član/ica
  • Punopravni član/ica

Organizacije koje imaju Punopravno članstvo, po podacima od 26.8.2010. su: European Blind Union (Francuska), Soroptimist International de Belgique, KVINFO – Danish Centre for Information on Women and Gender, Danish Union of Early Childhood Youth Educators, SOS Sexisme (Francuska), Terre des Femmes (Njemačka), Centre d’Information et de Documentation Femmes (Luksemburg), Femmes en Détresse a.s.b.l. (Luksemburg), Institute for Gender Studies (Malta), National Council of Women of Malta, WOCAD – Women’s Organisations Committee on Alcohol and Drug Issues (Švedska), 1.6 Miljonerklubben (Švedska).

Predsjednica Evropske ženske lobi grupe je Viviane Teitelbaum. Trenutno Evropska ženska lobi grupa realizuje sa partnerskim organizacijama veliki broj različitih radionica i predavanja na temu rodne ravnopravnosti i zaštite ženskih ljudskih prava, kao što su: AGORA 2016 Summer school in Brussels, WEstart: Mapping Women’s Social Entrepreneurship in Europe, promocija knjige ”Why women will save the planet“ i pripremaju završni događaju u okviru projekta  #womensvoices – From Conflict to Peace? Women and Girls’ Voices on the Move.

Više informacija možete potražiti na sljedećem linku:

http://www.womenlobby.org/

 

FEMM (Committee On Women's Rights And Gender Equality) – KOMITET ZA ZAŠTITU ŽENSKIH LJUDSKIH PRAVA I RODNE RAVNOPRAVNOSTI

Komiteti u okviru Evropskog parlamenta nastaju kao pomoćno tijelo koje se bavi pripremnim poslovima, u okviru specijalizovanih odbora, za plenarne sjednice Parlamenta. Parlamentarni odbori sastaju se jednom ili dva puta mjesečno u Briselu. Njihove rasprave se održavaju u javnosti. Odbori izrađuju, mijenjaju i usvajaju zakonske prijedloge i izvještaje na vlastitu inicijativu. Oni razmatraju prijedloge Komisije i Vijeća, po potrebi, i izrađuju izvještaje koji će biti predstavljeni na planarnoj skupštini. Komitet za prava žena i ravnopravnost polova je odgovoran za definisanje, promociju i zaštitu ženskih prava u EU i šire, za politiku jednakih mogućnosti, uključujući i jednakosti između muškaraca i žena u pogledu mogućnosti na tržištu rada i tretmana na poslu. On ima za cilj uklanjanje svih oblika diskriminacije na osnovu pola. Potpredsjednica komiteta je Barbara Matera (Italija). Trenutno rade na projektima koji se tiču pitanja izbjeglica, pripremaju pilot programe u okviru budžeta usvojenog za 2017. godinu i pripremaju sastanke FEMM komiteta.

Više informacija možete potražiti na sljedećem linku:

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/home.html

 

EIGE (European Institute for Gender Equality) – EVROPSKI INSTITUT ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

Evropski institut za rodnu ravnopravnost ( EIGE ) je nezavisno tijelo Evropske unije. Osnovan je sa ciljem da doprinese jačanju i promociji rodne ravnopravnosti, uključujući i promociju rodne ravnopravnosti u svim politikama koje zastupa EU, borbu protiv diskriminacije na osnovu pola, kao i rad na podizanju svijesti građana EU o pitanju rodne ravnopravnosti. Kao autonomno tijelo, EIGE djeluje u okviru politika i inicijativa Evropske unije. Evropski parlament i Vijeće Evropske unije definišu ciljeve i zadatke Instituta u Osnivačkoj Uredbi i dodjeljuju mu središnju ulogu u promociji ravnopravnosti između žena i muškaraca širom Evropske unije. Predsjednica Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost je Pauline Moreau (Irska).

Više informacija možete potražiti na sljedećem linku:

http://eige.europa.eu/

 

COUNCIL OF EUROPE (Gender Equaity) – PROGRAM RAVNOPRAVNOSTI POLOVA SAVJETA EVROPE

Program o ravnopravnosti polova Savjeta Evrope plasiran je 2012. godine i ima za cilj da poveća uticaj i vidljivost standarda rodne ravnopravnosti, podržavajući njihovu primjenu u državama članicama kroz različite mjere, uključujući i rodne perspektive i akciju u velikom broju prioritetnih oblasti. Da bi postigao svoj cilj, programu je potrebna kontinuirana politička i finansijska podrška koja je od suštinskog značaja da mobiliše sva tijela Savjeta Evrope – izvršna, savjetodavna i nadzorna tijela, njihovo uključivanje u razvoj, implementaciju i evaluaciju agende rodne ravnopravnosti. Komisija Saveta Evrope za ravnopravnost polova je u centru ovih napora.

Tijela u Savjetu Evrope koja se bave rodnom ravnopravnosti:

  • National Focal Points (NFPs) – Obezbeđuju vezu između Council of Europe Transversal Programme i aktera i mehanizama koji su odgovorni za rodnu ravnopravnost na nacionalnom nivou: vlade, parlamenti, lokalne i regionalne vlasti, civilno društvo i privatni sektor. Njihova uloga je da promovišu međunarodne standarde na nacionalnom nivou sa ciljem da se premosti jaz između pravne i stvarne ravnopravnosti u državama članicama.
  • Gender Equality Rapporteurs (GERs) – Biraju se među članovima upravnih odbora i drugim međuvladinim strukturama Savjeta Evrope za promovisanje ravnopravnosti polova u sve politike i mjere.
  • Gender Equality Commission – Pod nadzorom Komiteta ministara, GEC upravlja međudržavnim radom u oblasti rodne ravnopravnosti.

Više informacija možete potražiti na sljedećem linku:

http://www.coe.int/en/web/genderequality/home