Završeno istraživanje o primjeni Zakona o ravnopravnosti polova

Arhiva0 comments

Istraživanje o primjeni Zakona o ravnopravnosti polova BiH sa aspekta ostvarivanja sudske zaštite je završeno krajem avgusta i u toku je štampanje Studije sa nalazima istraživanja. Prema podacima koje smo dobili tokom istraživanja u Bosni i Hercegovini su od donošenja Zakona o ravnopravnosti polova (maj 2003) do maja 2007. godine donesene samo dvije presude na osnovu ovog Zakona, od kojih je jedna nepravomoćna.
Jednu presudu je donio Općinski sud u Kalesiji, a drugu, koja nije pravosnažna, je donio Općinski sud u Sarajevu oglasivši krivim Vladu Adamovića za seksualno uznemiravanje i određujući mu uslovnu zatvorsku kaznu od osam mjeseci. Međutim, na osnovu podataka dobijenih od tužilaštava vidi se da je broj prijava zbog diskriminacije na osnovu pola daleko veći. Prema podacima četiri kantonalna tužilaštva potiv 13 lica su podnesene prijave zbog diskriminacije na osnovu pola. Od entitetskih gender centara i Agencije za ravnopravnost polova BiH dobili smo podatke na osnovu kojih proizilazi da građani diskriminaciju na osnovu pola najčešće prepoznaju u oblasti rada i zapošljavanja. Naime, pomenuti institucionalni mehanizmi primili su, zaključno sa majom 2007. godine, 25 zahtjeva građana za ispitivanje kršenja Zakona o ravnopravnosti polova BiH od čega se najveći broj njih odnosio na ispitivanje povreda onih članova zakona koji se odnose na diskriminaciju na osnovu pola u radu i radnim odnosima. Studija sa nalazima istraživanja biće uskoro dostupna i u pdf formatu na stranici Helsinškog parlamenta građana. Istraživanje i štampanje studije omogućila je kanadska CIDA.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.