Orodnjavanje ustavnih promjena

Orodnjavanje ustavnih promjena I

Inicijativa Građanke za ustavne promjene, čijim radom koordinira Helsinški parlament građana, je 1. jula 2015. godine počela sa realizacijom projekta pod nazivom “Orodnjavanje ustavnih promjena“ čiji je cilj jačanje kapaciteta članica/ova Inicijative kao i povećanje vidljivosti Inicijative i Platforme ženskih prioriteta za ustavne promjene među građanima i građankama BiH, relevantnim institucijama i tijelima, kao i instrumentima monitoringa. Tokom 18 mjeseci realizacije ovog projekta (juli 2015. do decembar 2016) Inicijativa Građanke za ustavne promjene je aktivno radila na zalaganju i lobiranju za ustavne promjene iz gender perspektive. Na Naprednom treningu članice tri radne grupe Inicijative (radne grupe za lobiranje i zalaganje, medijsko predstavljanje i predstavljanje u javnosti) kreirale su Akcioni plan Inicijative 2016-2017 kojim su predviđene zalagačke aktivnosti čijom realizacijom će se promovisati Inicijativa i Platforma ženskih prioriteta na Ustav BiH, raditi na aktuelizaciji ustavnih promjena i uspostaviti i ojačati saradnja sa strateškim partnerima. Do kraja 2016. godine članice Inicijative su, u okviru Akcionog plana, u 15 lokalnih zajednica BiH realizovale 39 aktivnosti:

 • Radna grupa za zalaganje i lobiranje je imala 6 sastanaka sa 13 predstavnika/ca ambasada, relevantnih komisija, gender mehanizmima i zastupnicama PSBiH.
 • Radna grupa za medijsku prezentaciju je realizovala 12 aktivnosti (TV i radio emisije, monitoring medija, press konferencije, saradnja sa novinarima i objavljivanje tematskih tekstova na blogu)
 • Radna grupa za javno predstavljanje je organizovala 21 događaj (4 okrugla stola, 14 uličnih akcija I 3 sastanka sa organizacijama civilnog društva)

Održana su i tri sastanka sa organizacijama civilnog društva koje se bave pitanjem ustavnih reformi (Koalicija Jednakost, Forum građana Tuzla I Centar za građansku suradnju Livno) s kojima smo realizovali zajedničke aktivnosti s ciljem aktuelizacije ustavnih promjena (radio emisiju, pres konferenciju i dva saopštenja za javnost).

Članice Inicijative su učestvovale u pisanju Alternativnog CEDAW izvještaja 2013-2017, Alternativnog izvještaja o napretku BiH 2016 i dostavile su referat Delegaciji EU u BiH o procesu ustavnih reformi i potrebi orodnjavanja Ustava BiH za potrebe pisanja EU Izvještaja za Bosnu i Hercegodinu za 2016. godinu.

Održana su tri sastanka Koordinacionog odbora Inicijative na kojima se odlučivalo o daljim pravcima i unapređenju rada Inicijative (uvedena je kategorija ”Podržavatelji/ce) i revidirani su dokumenti Inicijative – Poslovnik o radu i Kodeks djelovanja Koordinacionog odbora).

Inicijativa je veoma uspješno organizovala i dvije godišnje Konferencije u čijem fokusu je bilo orodnjavanje Ustava BiH i problematizovanje pitanja učešća žena u pregovaračkim procesima.

Projekat je finansijski podržan od fondacije Kvinna till Kvinna.

Orodnjavanje ustavnih promjena II

Tokom 2017. i 2018. godine Inicijativa Građanke za ustavne promjene će nastaviti rad na uključivanju rodne perspektive u Ustav BiH kroz projekat „Orodnjavanje ustavnih promjena II“. Cilj ovog projekat je unapređenje zagovaračkih mehanizama  Inicijative za uključivanje rodne dimenzije u Ustav i povećanje vidljivosti  napora Inicijative i njenih aktivnosti među građanima i građankama BiH, predstavnicima vlasti i relevantnih tijela i institucija, a kojima se ukazuje na potrebu uključivanja Platforme prioriteta sa amandmanima u Ustav BiH.

Planirane aktivnosti ovog projekta su:

 • Priprema i realizacija II Skupštine Inicijative
 1. Sastanci Koordinacionog odbora Inicijative
 2. Monitoring i učešće u izradi Alternativnog izvještaja o napretku BiH na putu evorpskih integracija i EU Country izvještaja
 3. Praćenje realizacije Akcionog plana Inicijative
 4. Organizacija godišnje konferencije
 5. Kontinuirano informisanje javnosti o aktivnostima i planovima Inicijative
 6. Promotivne aktivnosti
 7. Uspostavljanje saradnje sa medijskim kućama
 8. Štampanje i distribuciju dvije publikacije – „Ustav od Ž do A“ i „Planer promjena“.

Ovaj projekat je finansijski podržan od Fondacije Kvinna till Kvinna.

Orodnjavanje ustavnih promjena III

Uz podršku fondacije Kvinna till Kvinna nastavili smo kontinuirani rad na orodnjavanju ustvanih promjena kroz projekat koji ćemo realizovati tokom 2019. i 2020. godine.

Ciljevi projekta su povećanje vidljivosti prioriteta Platforme ženskih prioriteta među građanima/kama i nosiocima/iteljicama vlasti  i unapređenje zalagačkih mehanizama za uključivanje rodne komponente u ustavne promjene.

Predviđene aktivnosti su:

 1. Održati treću Skupštinu Inicijative
 1. 3 sastanka Koordinacionog odbora Inicijative
 2. Sastanak sa pojedincima/kama koji su dobili presude ESLJP
 3. Nastavak implementacije Akcionog plana 2018-2019
 4. Kreiranje Akcionog plana 2020-2021
 5. kreiranje dva  Policy paper-a
 6. Nastavak rada bloga Inicijative
 7. Učestvovanje u pisanju Analitičkog izvještaja o napretku BiH na putu ka EU integracijama – Inicijativa za monitoring EU integracija
 8. Kreiranje i štampanje „Planera promjena”

Više o aktivnostima projekta i o Inicijativi Građanke za ustavne promjene možete pročitati na: http://gradjankezaustavnepromjene.wordpress.com/