Arhiva projekata

Liderske vještine za 21. vijek

Glavni cilj projekta “Liderske vještine za 21. vijek” je bio da osnaži, poveže i angažuje mlade iz BiH da uzmu odgovorniju ulogu u rješavanju lokalnih, regionalnih i globalnih izazova.

Kroz intenzivni trening (Boot kamp u trajanju od 3 dana) koji je baziran na  Sauvé Programu Javnog liderstva i liderskih sesija, učesnici/ce su imali priliku da poboljšaju i razviju svoje znanje i organizacijske sposobnosti nužne da razumiju, prepoznaju i odgovore na postojeće nejednakosti u političkom, društvenom i ekonomskom životu u Bosni i Hercegovini. Kroz program mentorstva sa Sauve Fellows-ima iz cijelog svijeta, učesnici Boot kampa će imati priliku da se povežu sa mladim liderima iz cijelog svijeta, u cilju umrežavanja, razmjene znanja, vještina i mišljenja o pitanjima od značaja za liderstvo u različitim područjima.

Projekat je finansijski podržan od strane Jeanne Sauve Fondacije iz Kanade, a implementacija projekta je planirana u periodu od februara do maja 2017. godine.

 

X-Press II – Socijalna uključenost putem medija

Projekat “X-Press II – socijalna uključenost putem medija” realizovali su, u periodu od 28. decembra 2011. do 27. juna 2014. godine, u partnerstvu Helsinški parlament građana Banja Luka i Fondacija „CURE” iz Sarajeva. Cilj projekta je bio senzibilizacija medija za izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama u našem društvu. Cilj je takođe bio povezivanje novinara i novinarki i različitih udruženja marginalizovanih i ranjivih grupa i skretanje pažnje medija na specifične probleme sa kojima se ove grupe susreću, kako bi se izbjegle stereotipizacije i upotreba politički nekorektnog govora u medijskim prilozima i kako bi se problemi ovih kategorija javnosti približili na jedan profesionalan i adekvatan način.
U prvoj fazi projekta “X-Press”, koji je realizovan u periodu decembar 2008. – jun 2011. organizovali smo više od 50 “doručaka sa novinarima”, tri konferencije o profesionalnim standardima u izvještavanju o marginalizovanim grupama, 10 radionica za studente novinarstva, ustanovili novinarsku nagradu Srđan Aleksić za izvještavanje o marginalizovanim grupama, publikovali Rječnik politički korektnog govora, kao i Priručnik sa studente novinarstva za izvještavanje o marginalizovanim grupama.

Oba projekta finansirala je Evropska unija.

Više o aktivnostima realizovanim u sklopu projekta “X-Press II” možete pročitati ovdje.
Finalni izvještaj projekta možete pronaći ovdje.
Pres izvještaje možete pogledati ovdje.

 

Živa biblioteka

Helsinški parlament građana Banja Luka, u sklopu Koalicije civilnog društva u borbi protiv diskriminacije „Jednakost za sve“, realizovao je tokom 2015. godine projekat “Živa biblioteka“ u 5 opština u Bosni i Hercegovini. Projekat je imao za cilj  promociju antidiskriminacijskog zakonodavstva Bosne i Hercegovine umrežavanjem i jačanjem kapaciteta mladih i omladinskih grupa u cilju što efikasnije borbe protiv svih oblika diskriminacije. Kroz projekat smo koristili “živu bibiloteku” kao metod socijalne intervencije za promovisanje poštivanja ljudskih prava i ljudskog dostojanstva i za borbu protiv diskriminacije. “Knjige” u Živoj biblioteci su, zapravo, prave osobe koje predstavljaju različite grupe koje su često meta predrasuda, stereotipa i diskriminacije, sa kojima posjetioci biblioteke mogu razgovarati, postavljati im pitanja, diskutovati. Tako od živog čovjeka posjetioci dobijaju na licu mjesta odgovore koje traže, čuju njihova iskustva i upoznaju se sa njihovim viđenjima. U sklopu projekta realizovano je 6 sesija Žive biblioteke u Banjaluci, Sanskom Mostu, Mrkonjić Gradu, Jajcu i Prijedoru, na kojima je učestvovalo ukupno 196 čitalaca/teljica,15 knjiga, 4 bibliotekarke i 20 volontera/ki. Korpus Žive biblioteke brojao je 15 naslova i to Mladu nezaposlenu osobu, Povratnicu, Oca na porodiljskom dopustu, Samohrane majke, Romkinju, Ateistkinju, Pripadnike/ce religijskih manjina, Mladu osobu koja je preživjela smrtonosno oboljenje, Osobu sa psihijatrijskim iskustvom, LGBT aktivistkinju, Ombudsmana, Mladu osobu bez roditelja, Psihoterapeutkinju, Osobe sa invaliditetom, Bivšeg ovisnika. U sklopu projekta realizovane su i lokalne inicijative u opštinama projektnih partnera kroz koje je prošlo više od 500 mladih. Projekat je realizovan u partnerstvu sa OC „Jajce“, Centrom za mlade „Kvart“ Prijedor, Omladinskom organizacijom „Centar“ Mrkonjić Grad i organizacijom „Centar za izgradnju mira“ Sanski Most, te portalom eTrafika koji je medijski propratio implementaciju projekta. Projekat “Živa biblioteka” finaliziran je u decembru 2015. godine.

Dio projektne arhive dostupan je i na FB: https://www.facebook.com/ziva.biblioteka/?fref=ts

 

Projekat „IN – Implementacija Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“

Projekat „IN – Implementacija Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“, čiji cilj je bio doprinijeti ravnopravnoj integraciji osoba sa invaliditetom (OSI) u društvene procese i obezbijediti jedinstveno uživanje prava i sloboda OSI na cijeloj teritoriji BiH, realizovan je u periodu od jula 2013. godine do kraja 2015. Projekat je realizovao Helsinški parlament građana u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca UDAS, Savezom paraplegičara i osoba oboljelih od dječije paralize Federacije BiH, Udruženjem slijepih Kantona Sarajevo i Savezom udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske.

Sam projekat je bio diznajniran tako da paralelno djeluje u dva smjera – u smjeru zakonskih intervencija (uskladjivanja domaćeg zakonodavstva na svim nivoima sa UN Konvencijom o pravima OSI i otklanjanja uzroka koji diskriminišu osobe sa invalididetom) i u smjeru osnaživanja organizacija osoba sa invaliditetom i ravnopravne integracije OSI u društvene procese. Glavni pristup projektu bio je zasnovan na konceptu ljudskih prava koji u prvi plan stavlja osobu/individuu, njene mogućnosti, prava, obaveze i odgovornosti, a ne invaliditet, kao jednu od njenih karakteristika, odnosno koji polazi od prava da se bude različit i koji invaliditet sagledava kao problem društva koje nije stvorilo iste uslove i mogućnosti za sve građane koji u njoj žive, bez obzira na njihove različitosti.

Pored toga radili smo i na razvijanju efikasnog modela saradnje između organizacija osoba sa invaliditetom bazirane na poboljšanju komunikacije i redovnoj razmjeni informacija, a u okviru projekta djelovala je i jedinstvena web platforma za osobe sa invaliditetom ukljuci.in. Projekat je finansirala Evropska unija.
Finalni izvještaj o aktivnostima projekta možete preuzeti ovdje: Final report IN

 

Ženska strana politike

Helsinški parlament građana Banjaluka počeo je, u oktobru 2011. godine, realizaciju projekta pod nazivom “Ženska strana politike” čiji je cilj osnažiti položaj žena iz političkih partija, posebno unutar upravljačkih struktura, i organizacija civilnog društva tako da žene mogu ravnopravno učestvovati u procesima odlučivanja i razvijanju stranačkih politika koje su važne za sve građane/ke Bosne i Hercegovine.

Prvu fazu projekta “Ženska strana politike” finansirala je Fondacija instituta otvoreno društvo, u okviru koje smo ustanovili Političku akademiju za žene, mlade aktivistkinje iz organizacija civilnog društva i i članice političkih partija, te inicirali i formirali Žensku alternativnu vladu, kao neformalno političko tijelo koje artikuliše i promoviše potrebe i stavove žena BiH. U okviru projekta uspješno smo organizovali čitalačke forume sa studentima društvenih smjerova u Banjaluci i Sarajevu i studijske posjete studenata.

Druga faza projekta “Ženska strana politike” počela je u oktobru 2013. godine, a pojekat je finansirala US ambasada u Sarajevu. Projekat predviđa upis druge generacije Ženske političke akademije koja će kroz tri modula tokom 2014., koja uključuju teorijski i praktični rad, steći teorijsko praktična znanja i vještine, potrebna da bi postale vidljivije i uticajnije na društveno-političkoj sceni.
Previđen je nastavak podrške aktivnostima Ženske alternativne vlade BiH, proširenje njenog sastava novim saradnicima, te kreiranje baze podataka ženskog stručnjačkog potencijala u raznim oblastima u BiH.

Žena i pravo danas

Projekat Žena i pravo danas realizuju u partnerstvu Helsinški parlament građana Banja Luka i Fondacija Udružene žene Banja Luka, sa ciljem smanjivanja svih oblika rodno zasnovane diskriminacije i stvaranja okruženja u kojem žene i muškarci imaju jednake mogućnosti.

Projekat sedamnaestu godinu za redom finansira švedska Fondacija Kvinna till Kvinna, a fokus projekta “Žena i pravo danas 2014” bio je je na ženama žrtvama nasilja, povećanju ženske političke participacije, razvoju strateškog pristupa za poboljšanje položaja žena i unapređenja rodne ravnopravnosti od strane lokalnih zajednica, te artikulisanju ženskih stavova u vezi sa promjenom Ustava BiH.

Više o aktivnostima projekta možete saznati ovdje: Više o projektu.

 

Recepti za mir

Helsinški parlament građana Banja Luka realizovao je tokom 2013. godine projekat “Recepti za mir”, koji je finansijski podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Projekat je bio namjenjen promociji kulture dijaloga i multikulturalnosti kroz saradnju i povezivanje mladih ljudi iz četiri grada Bosne i Hercegovine. Kroz kreativne i edukativne kampove, 40 mladih iz Jajca, Mrkonjić Grada, Milića i Kladnja imalo je priliku da se druže, uče i razgovaraju o svojim viđenjima budućnosti, o predrasudama i problemima sa kojima se susreću, i da sagledaju značaj interkulturalnog dijaloga i uspostave međusobnu saradnju.

U okviru projekta publikovali smo „Kuhar za mir“, koji je prezentovan na zajedničkoj konferenciji u Banjaluci krajem 2013. godine, a dostupan je na web stranici Helsinškog parlamenta građana u rubrici Publikacije.

Više o aktivnostima projekta vidjeti na facebook stranici: Recepti za Mir/Recipes for Peace