Arhiva projekata

Pravo na aktivizam

Između juna mjeseca i decembra provodili smo projekat simboličnog naziva „Pravo na aktivizam“ koji je imao za cilj sprečavanje donošenje restriktivnog zakona o „stranim agentima“ uvezujući organizacije civilnog društva da zajednički zagovaraju nedonošenje zakona, te poboljšanje imidža udruženja prema javnosti i građanima.

Tokom projekta organizovali smo niz sastanaka sa uduženjima iz Republike Srpske, organizovali smo konferenciju na kojoj je prisutvovalo preko 40 učesnika, predstavnika CSO i medjunarodnih organizacija i donatora. Uradili smo kampanju koja je imala za cilj podizanje svijesti kod građana o važnosti rada udruženja građana, te podizanje svijsti o štetnosti donošenja zakona o stranim agentima.

Kampanju koja je imala online varijantu kroz objave na društvenim mrežama, video promociju i skečeva satiričnog sadržaja, te promociju uživo kroz bilborde i uličnu akciju vidjelo je preko milion ljudi.

Projekat su finansirali USAID i Centri civilnih inicjativa.

Edukacija sudija i tužilaca o rodno zasnovanoj diskriminaciji na radu

Projekat “Edukacija sudija i tužilaca o rodno zasnovanoj diskriminaciji na radu” ima za cilj podići svijest i razumijevanje rodno-zasnovane diskriminacije te uputiti sudije i tužioce kako riješiti slučajeve rodno-zasnovane diskriminacije u polju rada, što bi u konačnici trebalo potaknuti žrtve da više prijavljuju slučajeve ovakvog tipa diskriminacije. U toku projekta će biti organizovani edukativni treninzi za sudije i tužioce o slučajevima rodno zasnovane diskriminacije na radu i zapošljavanju, sa fokusom na marginalizirane grupe (osobe s invaliditetom, LGBTQI), te će biti kreiran Bilten koji se analizirati i predstaviti primjere postojećih sudskih odluka i preporuke ombudsmana u vezi sa rodnom diskriminacijom u području rada i zapošljavanja, uz dodatna objašnjenja koja mogu olakšati buduće sudske odluke.
Projekat je finansijski podržan od strane Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.

Unapređenje ženskih radnih prava

“Unapređenje ženskih radnih prava” je četverogodišnji regionalni projekat koji je Helsinški parlament građana, kao partnerska organizacija, počeo implementirati u martu 2018. godine, a čiji je cilj poboljšanje razumijevanja diskriminacije i jačanje zakona, politika i procedura za bolje rješavanje rodne diskriminacije u Jugoistočnoj Evropi, a posebno u vezi sa ženskim radnim pravima.

Kroz realizaciju projekta osnažiće se različite organizacije civilnog društva u Jugoistočnoj Evropi kako bi mogle efektivno uticali na nadležne institucije odgovorne za sprovođenje zakona protiv diskriminacije u vezi sa ženskim radnim pravima.

Tokom naredne četiri godine Ženska mreža Kosova, kao nosilac projekta, Centar ženskih prava (Crna Gora), Reactor (Makedonija), fondacija Kvinna till Kvinna (kancelarija u Srbiji), Gender Alliance for Development Center (Albanija) i Helsinški parlament građana Banja Luka će raditi na poboljšanju uticaja organizacija civilnog društva tako što će raditi na izgradnji kapaciteta organizacija za lobiranje prema relevantnim institucijama i na povećanju njihovog učešća u procesima donošenja odluka koje se tiču unapređenja ženskih radnih prava , jačanju koalicija organizacija civilnog društva putem međusobne razmjene znanja i iskustava i stvaranje okruženja koje će znati prepoznati i adekvatno reagovati na svako kršenje ženskih radnih prava i diskriminaciju.

Tokom prve godine projekta “Unapređenje ženskih radnih prava” urađeno je  istraživanje o diskriminaciji žena na radnim mjestima, prvog ovakve vrste u BiH pod nazivom “ Rodno zasnovana diskriminacija na radu u BiH”. Nalazi ovog istraživanja su osnova za predlaganje i zalaganje za unaprijeđenje zakonskog okvira za spriječavanje diskriminacije i osnaživanje žena za prijavu diskriminacije na radnom mjestu.

Neke od podataka dobijenim ovim istraživanjem možete pogledati u grafikama:

Projekat obuhvata medijsku promociju istraživanja, monitoring sudskih slučajeva diskriminacije, pružanje podrške žrtvama diskriminacije u strateškim parnicama, saradnju sa nadležnim institucijama i tijelima na povećanju svijesti o diskriminaciji na radnom mjestu, osnaživanje žena da prepoznaju i prijave diskriminaciju. Sve aktivnosti će biti realizovane do februara 2022. godine uz finansijsku pomoć Evropske Unije i Švedske agencije za razvoj i saradnju (SIDA).

#DiscriminationDoesntWork

#DiskriminacijaNeRadi

Tokom trajanja projekta pratimo i izvještavanje medija o diskriminaciji na polju rada i zapošljavanja, stanju ženskih radnih prava i slučajevima diskriminacije žena na radnom mjestu. Neki od najznačajnijih tekstova koji ilustruju stanje radnih prava i s kojim problemima se radnice i radnici suočavaju možete pročitati na:

  1. http://diskriminacija.ba/vijesti/borba-protiv-diskriminacije-u-bih-nedostaju-nam-statistika-i-iskustvo
  2. http://ba.n1info.com/a145876/Vijesti/Vijesti/Sta-kada-se-trudnoca-i-majcinstvo-kaznjavaju-otkazom.html
  3. http://diskriminacija.ba/teme/%C5%BEene-na-tr%C5%BEi%C5%A1tu-rada-diskriminacija-po%C4%8Dinje-ve%C4%87-s-oglasima-za-posao
  4. https://www.akta.ba/vijesti/zene-u-rs-u-cesto-prve-dobiju-otkaz-i-rade-na-crno-/87773
  5. http://diskriminacija.ba/teme/%C5%BEene-u-trgovini-bez-prava-na-stolicu
  6. https://www.klix.ba/biznis/zene-iz-bih-tesko-pronalaze-posao-a-biznis-pokrecu-uglavnom-iz-nuzde/180330092
  7. http://media.ba/bs/magazin-novinarstvo/novinarke-izmedu-porodiljnog-odsustva-i-otkaza-saradnje-o-svojim-problemima-sute?fbclid=IwAR11rxoEXMZMGKBols849lsrg3nyUEi8Bysjxbre9Kf2_Ye1jocUWb_NACk
  8. https://www.radiosarajevo.ba/metromahala/teme/radnice-u-bih-ugrozene-zene-najcesce-prijavljuju-krsenje-prava/335301?fbclid=IwAR10Mfxpg7AzthEWmZroYP1k_sZb2g4wTP6oipS_VnMPmlCUkoqbh9W4CFU
  9. https://srpskainfo.com/gutaju-uvrede-pa-onda-piju-sedative-hiljade-radnika-u-srpskoj-zrtve-mobinga/?fbclid=IwAR3fcdc4MC7IFhj_b2NuYUqPS9jOWJUC7TbLjP9R0yhOMGXxl985gFPvMwc

U infografici pogledajte statističke pokazatelje koji svjedoče o nejednakom tretmanu žena na tržištu rada. (izvor: www.diskriminacija.ba)

STOPA ZAPOSLENOSTI

ZAPOSLENOST PREMA STEPENU OBRAZOVANJA

ZAPOSLENOST PREMA PODRUČJU DJELATNOSTI

Infografika 2: Žene i 1. maj – Razlike u platama, prvo zaposlenje i tržište rada (izvor: radiosarajevo.ba)

“Za rodnu ravnopravnost je potrebno dvoje, by Selma Selman!”

Cilj projekta “Za rodnu ravnopravnost je potrebno dvoju, by Selma Selman” je podići svijest kod djece i tinedjžera o osnovnim principima rodne ravnopravnosti. Projekat se realizuje u partnerstvu sa poznatom bosahnskohercegovačkom i američkom likonovnom, medijskom i performance art umjetnicom, romskom porijekla, a koja djeluje i kao kulturna i socijalna aktivistkinja.

Djevojčice i dječaci mogu da budu agenti promjena u pogledu diskriminatorih socijalnih normi, rodnih stereotipa kao i pokretači rodnih sukoba, te je potrebna kontinuirana edukacija djece u ovoj oblasti obzirom da obrazovni siste Zapadnog balkana ne pridaje dovoljno značaja ovim temama, te da često obiluje patrijarhalnim i stereotipnim stavovima po pitanju roda i pola.

U sklopu projekta planirane su radionice za djecu uzrasta od 7-18 godina u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji i Kosovu. Prva radionica će okupiti djecu uzrasta od 7-14 godina, i obuhvatat će teme: Zanimanja i rodni stereotipi, Žene liderke u mojoj sredini, Nasilje nije rješenje (kako prepoznati i odgovoriti na rodno zasnovano nasilje).

Druga radionica će okupiti djecu uzrasta od 14-18 godina, i obuhvatat će teme: Ravnopravnost u digitalnom svijetu, Online diskriminacija i Rodno odgovorni jezik.

U sklopu radionica planiran je i performans “Pismo Omeru”. Cilj performansa “Pismo Omeru”  je obraćanje muškarcu (Omeru) koji predstavlja metaforu za patrijarhalni sistem. Na poetičan način umjetnica, Selma Selman, ukazuje na problematiku djevojčica, djevojaka i žena koje žive u nejednakom društvu koristeći postojeće lokalne statistike. Performans se sastoji od čitanja pisma u javnom prostoru kao i postavljanje zastave koja na sebi ima odštampane stihove iz pisma Omeru.

Projekat je finansijski podržan od strane GIZ ureda u BiH (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana

Projekat „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“ ima za cilj postići veći nivo uključenosti organizacija civilnog društva u proces Evropskih integracija,  fokusirajući se na povećanje socijalne uključenosti i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom.

Realizacijom projekta žele se ojačati kapaciteti Mreže žena sa invaliditetom i Mreže osoba sa invaliditetom UDAS. Pored toga, cilj je uticati na povećanje socijalne osjetljivosti organizacija civilnog društva, koje nisu primarno organizacije osoba sa invaliditetom, kao i predstavnika/ca lokalnih vlasti. To će direktno uzrokovati povećanje promotivnih aktivnosti i javnog zagovaranja integracije osoba sa invaliditetom, kroz različite aktivnosti organizacija civilnog društva, medija, vlasti i javnosti, što će eventualno rezultirati uključivanjem osoba sa invaliditetom u procese donošenja odluka.

Kroz projekat će  najmanje 150 članova/ica mreže steći nova znanja koja će moći primjeniti u svom radu. Dodatno, uspostaviti će se Grupa za vršnjačku podršku, u cilju prenošenja znanja o načinu podrške osobama sa invaliditetom od strane osoba koje su u sličnoj ili istoj situaciji.

Dugoročni rezultati projekta prodrazumjevaju uspostavljanje tima za praćenje realizacije strategija, zakona i politika u polju zapošljavanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, te uspostavljanje pet „savjetničkih“ pozicija za osobe sa invaliditetom, u pet lokalnih zajednica. U toku implementacije planirano je i mapiranje 60 škola i 20 institucija u BiH i analiza prilagođenosti infrastrukture ovih institucija osobama sa invaliditetom. Deset osoba sa invaliditetom će steći svoje prvo radno iskustvo kroz stažiranje u organizacijama civilnog društva koje nisu primarno organizacije OSI i javnim institucijama koje izraze želju za otvaranje ove mogućnosti. Pored toga, dvadeset mladih stručnjaka će steći svoje prvo radno iskustvo kroz rad u organizacijama osoba sa invaliditetom.

Projekat finansira Evropska unija i svojim konceptom i rezultatima će u narednih 36 mjeseci doprinijeti ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja 2030.

Organizacija amputiraca “UDAS” provodi projekat u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana ”Nešto više” Sarajevo.

Foto glasovi za mir

Helsinški parlament građana Banja Luka, uz podršku Američke ambasade u BiH, realizuje projekat “Foto glasovi za mir” (Photo voices for peace) koji je namijenjen mladim ljudima iz osam (8) opština koje se nalaze uz same teritorijalne granice zemlje: Doboj/ Maglaj, Usora/Doboj Jug, Modriča/Gradačac i Šamac/Domaljevac/Odžak. Iako su ovi gradovi relativno blizu jedan drugome, gotovo da ne postoji komunikacija između mladih ljudi iz ovih sredina. Postoji potreba da se radi na na njihovom povezivanju,  jačanju kapaciteta u oblasti pomirenja, liderskih vještina kako bi se smanjile tenzije i gradila dobra saradnja i održivi mir.

Projekat ima za cilj stvaranje prostora za umrežavanje, saradnje i zajedničkih aktivnosti usmjerenih ka promociji interetničkog razumijevanja među mladih ljudima kao jednim od najmarginalizovanijih grupa u BiH.

Sastavne aktivnosti projekta obuhvataju dva edukativna kampa koja će se baviti gore pomenutim temama, sa posebnim fokusom na photovoice metodologiju. Pored toga, projekat će obuhvatiti i izložbe fotografija na temu održivog mira, koje će proisteći kao rezultat edukativnih radionica. Izložbe će biti usmjerene kao zagovaračke akcije prema izvršiocima lokalne vlasti.

Poziv za kamp za mlade iz Doboja, Maglaja, Usore, Doboj Juga/Istoka dostupan na:Pozivnica 1_Doboj Maglaj Usora Doboj Jug Istok

Poziv za kamp za mlade iz Modrice, Gradačca, Šamca, Domaljevca i Odžaka dostupan na: Pozivnica 2_Modrica Gradacac Samac Domaljvac Odzak

Liderske vještine za 21. vijek

Glavni cilj projekta “Liderske vještine za 21. vijek” je bio da osnaži, poveže i angažuje mlade iz BiH da uzmu odgovorniju ulogu u rješavanju lokalnih, regionalnih i globalnih izazova.

Kroz intenzivni trening (Boot kamp u trajanju od 3 dana) koji je baziran na  Sauvé Programu Javnog liderstva i liderskih sesija, učesnici/ce su imali priliku da poboljšaju i razviju svoje znanje i organizacijske sposobnosti nužne da razumiju, prepoznaju i odgovore na postojeće nejednakosti u političkom, društvenom i ekonomskom životu u Bosni i Hercegovini. Kroz program mentorstva sa Sauve Fellows-ima iz cijelog svijeta, učesnici Boot kampa će imati priliku da se povežu sa mladim liderima iz cijelog svijeta, u cilju umrežavanja, razmjene znanja, vještina i mišljenja o pitanjima od značaja za liderstvo u različitim područjima.

Projekat je finansijski podržan od strane Jeanne Sauve Fondacije iz Kanade, a implementacija projekta je planirana u periodu od februara do maja 2017. godine.

X-Press II – Socijalna uključenost putem medija

Projekat “X-Press II – socijalna uključenost putem medija” realizovali su, u periodu od 28. decembra 2011. do 27. juna 2014. godine, u partnerstvu Helsinški parlament građana Banja Luka i Fondacija „CURE” iz Sarajeva. Cilj projekta je bio senzibilizacija medija za izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama u našem društvu. Cilj je takođe bio povezivanje novinara i novinarki i različitih udruženja marginalizovanih i ranjivih grupa i skretanje pažnje medija na specifične probleme sa kojima se ove grupe susreću, kako bi se izbjegle stereotipizacije i upotreba politički nekorektnog govora u medijskim prilozima i kako bi se problemi ovih kategorija javnosti približili na jedan profesionalan i adekvatan način.
U prvoj fazi projekta “X-Press”, koji je realizovan u periodu decembar 2008. – jun 2011. organizovali smo više od 50 “doručaka sa novinarima”, tri konferencije o profesionalnim standardima u izvještavanju o marginalizovanim grupama, 10 radionica za studente novinarstva, ustanovili novinarsku nagradu Srđan Aleksić za izvještavanje o marginalizovanim grupama, publikovali Rječnik politički korektnog govora, kao i Priručnik sa studente novinarstva za izvještavanje o marginalizovanim grupama.

Oba projekta finansirala je Evropska unija.

Više o aktivnostima realizovanim u sklopu projekta “X-Press II” možete pročitati ovdje.
Finalni izvještaj projekta možete pronaći ovdje.
Pres izvještaje možete pogledati ovdje.

Živa biblioteka

Helsinški parlament građana Banja Luka, u sklopu Koalicije civilnog društva u borbi protiv diskriminacije „Jednakost za sve“, realizovao je tokom 2015. godine projekat “Živa biblioteka“ u 5 opština u Bosni i Hercegovini. Projekat je imao za cilj  promociju antidiskriminacijskog zakonodavstva Bosne i Hercegovine umrežavanjem i jačanjem kapaciteta mladih i omladinskih grupa u cilju što efikasnije borbe protiv svih oblika diskriminacije. Kroz projekat smo koristili “živu bibiloteku” kao metod socijalne intervencije za promovisanje poštivanja ljudskih prava i ljudskog dostojanstva i za borbu protiv diskriminacije. “Knjige” u Živoj biblioteci su, zapravo, prave osobe koje predstavljaju različite grupe koje su često meta predrasuda, stereotipa i diskriminacije, sa kojima posjetioci biblioteke mogu razgovarati, postavljati im pitanja, diskutovati. Tako od živog čovjeka posjetioci dobijaju na licu mjesta odgovore koje traže, čuju njihova iskustva i upoznaju se sa njihovim viđenjima. U sklopu projekta realizovano je 6 sesija Žive biblioteke u Banjaluci, Sanskom Mostu, Mrkonjić Gradu, Jajcu i Prijedoru, na kojima je učestvovalo ukupno 196 čitalaca/teljica,15 knjiga, 4 bibliotekarke i 20 volontera/ki. Korpus Žive biblioteke brojao je 15 naslova i to Mladu nezaposlenu osobu, Povratnicu, Oca na porodiljskom dopustu, Samohrane majke, Romkinju, Ateistkinju, Pripadnike/ce religijskih manjina, Mladu osobu koja je preživjela smrtonosno oboljenje, Osobu sa psihijatrijskim iskustvom, LGBT aktivistkinju, Ombudsmana, Mladu osobu bez roditelja, Psihoterapeutkinju, Osobe sa invaliditetom, Bivšeg ovisnika. U sklopu projekta realizovane su i lokalne inicijative u opštinama projektnih partnera kroz koje je prošlo više od 500 mladih. Projekat je realizovan u partnerstvu sa OC „Jajce“, Centrom za mlade „Kvart“ Prijedor, Omladinskom organizacijom „Centar“ Mrkonjić Grad i organizacijom „Centar za izgradnju mira“ Sanski Most, te portalom eTrafika koji je medijski propratio implementaciju projekta. Projekat “Živa biblioteka” finaliziran je u decembru 2015. godine.

Dio projektne arhive dostupan je i na FB: https://www.facebook.com/ziva.biblioteka/?fref=ts

Projekat „IN – Implementacija Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“

Projekat „IN – Implementacija Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“, čiji cilj je bio doprinijeti ravnopravnoj integraciji osoba sa invaliditetom (OSI) u društvene procese i obezbijediti jedinstveno uživanje prava i sloboda OSI na cijeloj teritoriji BiH, realizovan je u periodu od jula 2013. godine do kraja 2015. Projekat je realizovao Helsinški parlament građana u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca UDAS, Savezom paraplegičara i osoba oboljelih od dječije paralize Federacije BiH, Udruženjem slijepih Kantona Sarajevo i Savezom udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske.

Sam projekat je bio diznajniran tako da paralelno djeluje u dva smjera – u smjeru zakonskih intervencija (uskladjivanja domaćeg zakonodavstva na svim nivoima sa UN Konvencijom o pravima OSI i otklanjanja uzroka koji diskriminišu osobe sa invalididetom) i u smjeru osnaživanja organizacija osoba sa invaliditetom i ravnopravne integracije OSI u društvene procese. Glavni pristup projektu bio je zasnovan na konceptu ljudskih prava koji u prvi plan stavlja osobu/individuu, njene mogućnosti, prava, obaveze i odgovornosti, a ne invaliditet, kao jednu od njenih karakteristika, odnosno koji polazi od prava da se bude različit i koji invaliditet sagledava kao problem društva koje nije stvorilo iste uslove i mogućnosti za sve građane koji u njoj žive, bez obzira na njihove različitosti.

Pored toga radili smo i na razvijanju efikasnog modela saradnje između organizacija osoba sa invaliditetom bazirane na poboljšanju komunikacije i redovnoj razmjeni informacija, a u okviru projekta djelovala je i jedinstvena web platforma za osobe sa invaliditetom ukljuci.in. Projekat je finansirala Evropska unija.
Finalni izvještaj o aktivnostima projekta možete preuzeti ovdje: Final report IN

Ženska strana politike

Helsinški parlament građana Banjaluka počeo je, u oktobru 2011. godine, realizaciju projekta pod nazivom “Ženska strana politike” čiji je cilj osnažiti položaj žena iz političkih partija, posebno unutar upravljačkih struktura, i organizacija civilnog društva tako da žene mogu ravnopravno učestvovati u procesima odlučivanja i razvijanju stranačkih politika koje su važne za sve građane/ke Bosne i Hercegovine.

Prvu fazu projekta “Ženska strana politike” finansirala je Fondacija instituta otvoreno društvo, u okviru koje smo ustanovili Političku akademiju za žene, mlade aktivistkinje iz organizacija civilnog društva i i članice političkih partija, te inicirali i formirali Žensku alternativnu vladu, kao neformalno političko tijelo koje artikuliše i promoviše potrebe i stavove žena BiH. U okviru projekta uspješno smo organizovali čitalačke forume sa studentima društvenih smjerova u Banjaluci i Sarajevu i studijske posjete studenata.

Druga faza projekta “Ženska strana politike” počela je u oktobru 2013. godine, a pojekat je finansirala US ambasada u Sarajevu. Projekat predviđa upis druge generacije Ženske političke akademije koja će kroz tri modula tokom 2014., koja uključuju teorijski i praktični rad, steći teorijsko praktična znanja i vještine, potrebna da bi postale vidljivije i uticajnije na društveno-političkoj sceni.
Previđen je nastavak podrške aktivnostima Ženske alternativne vlade BiH, proširenje njenog sastava novim saradnicima, te kreiranje baze podataka ženskog stručnjačkog potencijala u raznim oblastima u BiH.

Žena i pravo danas

Projekat Žena i pravo danas realizuju u partnerstvu Helsinški parlament građana Banja Luka i Fondacija Udružene žene Banja Luka, sa ciljem smanjivanja svih oblika rodno zasnovane diskriminacije i stvaranja okruženja u kojem žene i muškarci imaju jednake mogućnosti.

Projekat sedamnaestu godinu za redom finansira švedska Fondacija Kvinna till Kvinna, a fokus projekta “Žena i pravo danas 2014” bio je je na ženama žrtvama nasilja, povećanju ženske političke participacije, razvoju strateškog pristupa za poboljšanje položaja žena i unapređenja rodne ravnopravnosti od strane lokalnih zajednica, te artikulisanju ženskih stavova u vezi sa promjenom Ustava BiH.

Više o aktivnostima projekta možete saznati ovdje: Više o projektu.

Recepti za mir

Helsinški parlament građana Banja Luka realizovao je tokom 2013. godine projekat “Recepti za mir”, koji je finansijski podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Projekat je bio namjenjen promociji kulture dijaloga i multikulturalnosti kroz saradnju i povezivanje mladih ljudi iz četiri grada Bosne i Hercegovine. Kroz kreativne i edukativne kampove, 40 mladih iz Jajca, Mrkonjić Grada, Milića i Kladnja imalo je priliku da se druže, uče i razgovaraju o svojim viđenjima budućnosti, o predrasudama i problemima sa kojima se susreću, i da sagledaju značaj interkulturalnog dijaloga i uspostave međusobnu saradnju.

U okviru projekta publikovali smo „Kuhar za mir“, koji je prezentovan na zajedničkoj konferenciji u Banjaluci krajem 2013. godine, a dostupan je na web stranici Helsinškog parlamenta građana u rubrici Publikacije.

Više o aktivnostima projekta vidjeti na facebook stranici: Recepti za Mir/Recipes for Peace