KAMPANJA „SEKSUALNA IZNUDA JE KORUPCIJA. PREKINIMO ĆUTANJE!“

Helsinški parlament građana Banja Luka, uz podršku Centra civilnih inicijativa i USAID-a, implementira, u okviru projekta “Građani/ke u borbi protiv tihe korupcije”, kampanju „Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje!“,  a fokus je na seksualnoj iznudi – “sextortionu”, koja je spoj seksualnog uznemiravanja i korupcije, odnosno rodno određeni oblik korupcije, koji kao takav nije formalno- pravno prepoznat u zakonima u BiH.

Projekt traje 12 mjeseci (jun 2023- jun 2024) i ima za cilj analizirati prisutnost seksualne iznude u javnom i privatnom sektoru i ispitati mogućnosti integracije termina seksualna iznuda (“sextortion”) u relevantne zakone i politike.

Opšti cilj kampanje: Prepoznavanje i bolje razumijevanje prirode i posljedica seksualne iznude kao rodno određenog oblika korupcije i osiguravanje adekvatnih mjera zaštite.  

Specifični cilj 1: Integracija sextorsiona u odgovarajuće zakone i politike u BiH kroz istraživanje o prisutnosti seksualne iznude i pripremu preporuka za unapređenje strategija i zakonskih okvira.

Specifični cilj 2: Upoznavanje šire javnosti sa pojmom seksualne iznude, njegovim štetnim posljedicama i načinima prijave.

U pomenutom periodu trajanja kampanje planirane su kontinuirane aktivnosti upoznavanje šire javnosti sa pojmom „sextortiona“, kao rodno određenim vidom korupcije, njegovim štetnim posljedicama i načinima prijave.

Tokom kampanje ulične akcije se izvode u gradovima Sarajevo, Bijeljina, Banja Luka, Modriča, Zenica, Tuzla i Grahovo.

Takođe, u planu je više zagovaračkih sastanaka kako bismo predstavnike i predstavnice zvaničnih institucija i ustanova upoznali sa kampanjom i potrebom inkorporiranja pojma seksualna iznuda u zakone i antikoruptivne strategije u BiH.

Nijedan zakon niti strategija do početka ove kampanje nisu imali integrisan pojam seksualne iznude u svojim odredbama i članovima.

Slogan kampanje je “Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje!”