NAJAVA: Analize o pristupačnosti web stranica institucija vlasti i audio-vizuelnih sadržaja tri javna servisa osobama sa invaliditetom

VijestiKomentari isključeni za NAJAVA: Analize o pristupačnosti web stranica institucija vlasti i audio-vizuelnih sadržaja tri javna servisa osobama sa invaliditetom

Osobama sa invaliditetom u BiH u velikoj mjeri je uskraćeno pravo na pristup informacijama,  a država nije učinila puno da uskladi svoje zakone sa direktivama EU kojima se propisuju standardi pristupačnosti informacijama za OSI.

Ovo su pokazale dvije analize koje su urađene u sklopu projekta  “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana” koje će uskoro biti objavljene.

Jedna analiza se bavila pristupačnošću web-stranica sedam ključnih institucija vlasti u Bosni i Hercegovini (parlamenti i vlade na državnom i entitetskom nivou i Predsjedništvo BIH) za slijepe i slabovide osobe. Nalazi pokazuju da web-sadržaji institucija zakonodavne i izvršne vlasti ne zadovoljavaju minimalne standarde pristupačnosti za osobe sa invaliditetom, da oblast interneta uopšte nije na odgovarajući način zakonski definisana i da međunarodne obaveze BiH koje se  odnose na oblast pristupačnosti usluga i informacija i tehnologija, skoro nikako nisu ispoštovane.

Druga analiza se bavila pristupačnošću audio-vizuelnih sadržaja tri javna servisa osobama sa invaliditetom u BiH. Tokom  prve sedmice septembra praćene su centralne informativne emisije BHTV, RTRS i FTV. Nalazi pokazuju da osobe sa oštećenjem sluha i vida u najvećem broju slučajeva dobijaju najviše polovinu informacije emitovane u dnevnicima, dok o ostatku mogu tek nagađati. U pravilu u emisijama nema audio-potpisa novinara/ke koji radi prilog i vrlo često nedostaju objašnjenja koja se vezuju za ekspertizu i identitet sagavornika/ca.

Ove dvije analize su nastavak započetog procesa praćenja usaglašenosti domaćih zakona sa EU acquis u oblasti invaliditeta.

Projekat “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana” provodi Organizacija amputiraca “UDAS” u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banjaluka i Udruženjem građana “Nešto Više” iz Sarajeva, kao i sa Mrežom žena sa invaliditetom BiH, a cilj mu je povećanje socijalne uključenosti i nediskriminacije osoba sa invaliditetom u BiH. Projekat finansira Evropska unija.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.