Praksa Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima diskriminacije i rodno zasnovane diskriminaciju na tržištu rada i zapošljavanja

Helsinški parlament građana Banja Luka u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH i Centrom za edukaciju sudija i tužilaca BiH, FBiH i RS u  periodu od 14 do 15. oktobra organizuje dvodnevni trening na temu prakse Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima diskriminacije i rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada i zapošljavanja.

Trening je namijenjen sudijama/tkinjama i tužiocima/teljicama, kao i predstavnicima/cama drugih institucija koje rade u oblasti diskriminacije i rodno zasnovane diskriminacije. Na treningu je predstavljen i Bilten sudske prakse u oblasti rodno zasnovane diskriminacije na radu koji predstavlja jedinstven pregled tema u kojima se najčešće dešava rodno zasnovana diskriminacija na radu, ili u kojima postoje dileme u sudskom postupanju. Unutar Biltena posebna pažnja je usmjerena na pitanja koja su još uvijek izazov za bosanskohercegovačko pravosuđe – pristup utvrđivanju diskriminacije, dokazni postupak, razlikovanje povrede prava iz radnog odnosa i diskriminacije, rokovi i slično što je otvorilo posebnu diskusiju među učesnicima/cama treninga.

Trening je održan u okviru projekta  Edukacija sudija i tužilaca o rodno zasnovanoj diskriminaciji na radu kojeg u potpunosti finansira Američka Ambasada u BiH.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti