Kroz ženska radna prava

U ovoj brosuri dajemo pregled najvažnijih medjunarodnih i domaćih normi koji regulišu oblast rada i zapošljavanja, te predstavljamo podatke i iskustva koja, u borbi za ženska radna prava, ostvaruju Savez sindikata RS, Gender centar RS, Udruženje medijatora BiH i nevladina organizacija Vaša prava. I ova publikacija pokazuje da je položaj žene na tržištu rada u BiH nezadovoljavajući i da su u posebno nepovoljnom položaju žene starije od 40 godina, trudnice i majke maloljetne djece. Prema podacima Saveza sindikata RS u posljednje dvije godine čak 21 trudnica je zatražila pravnu pomoć zbog nezakonitog otpuštanja sa posla, a banjalučkoj kancelariji Vaših prava za pet godina za pomoć su se obratile 683 žene.
Brošura ”Kroz ženska rada prava” biće distribuirana širom Republike Srpske.
Brošura je rezultat je istoimenog projekta koji od februara ove godine realizuje Helsinški parlament građana Banja Luka, uz finansijsku podršku UNIFEM-a.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti