Evropska Unija rekla DA učvršćivanju balansa između poslovnog i porodičnog života evropskih porodica

13. septembra 2016. godine Evropski parlament usvojio je Rezoluciju o stvaranju povoljnih uslova na tržištu rada za ostvarivanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života.

Iz Evropskog ženskog lobija koji je od 2015. radio na zagovaranju ovog pitanja i objavio sveobuhvatni dokument “Evropski paket usklađivanja” u kom predlažu konkretna i koherentna politička rješenja, poručuju da vjeruju da ovaj izvještaj sadrži mnoge elemente potrebne za započinjanje pozitivnih promjena za žene, muškarce i evropske porodice.

Danas u Evropi imamo situaciju da 80% njege, izuzev njege djece, pada na leđa neslužbenih njegovatelja/ica- najčešće ženskih članova porodice i u porodičnom okruženju. Zbog nižih primanja od muškaraca i ustaljenih očekivanja da upravo one obezbjede njegu, žene najčeššće nemaju drugog izbora sem da daju otkaz ili smanje broj radnih sati i brinu se o starim roditeljima, članu porodice sa invaliditetom ili djeci predškolskog uzrasta. Izostanak kvalitetne, dostupne i pristupačne njege i usluga njege u domaćinstvu, izostanak fleksibilnih radnih sati na tržištu rada i adekvatnih šema dopusta svakodnevne su briga velikog dijela evropskog građanstva. Obezbjeđivanjem uslova za bolje usklađivanje rada, njege i porodičnih obaveza pozitivno bi se uticalo na zapošljavanje žena, jer bi više žena dobilo podršku da dobiju posao i zadrže ga, dok bi muškarci takođe preuzeli dio odgovornosti za njegu. Promovisanjem zakonodavstva i politika usmjerenih na ravnopravnu podjelu odgovornosti među muškarcima i ženama doprinjelo bi se smanjenju diskriminacije žena s kojom se i dalje susreću na tržištu rada i stvorilo uslove za dostizanje njihovog  punog potencijala. Štaviše, dovelo bi i do smanjenja stope prisilnog nepunog radnog vremena i napuštanja plaćenog posla od strane radnika, naročito žena. Ovakva postavka imala bi direktan uticaj i na buduće penzije, smanjujući rizik od siromaštva u trećoj životnoj dobi.

Iz Evropskog ženskog lobija podsjećaju da postoji direktna veza između usklađivanja i smanjenja rizika od siromaštva, posebno među ženama. U EU, prosječna razlika između ženskih i muških plata je 16%, dok je razlika u penzijama za žene i muškarce 40%.

 

Tekst rezolucije pogledajte na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0338+0+DOC+XML+V0//HR

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti