Prikaz Rezultata

Lični podaci


Ime Sandra

Prezime Vegar - Zubović

Datum rodjenja 17.04.1967

Mjesto rodjenja Sarajevo

e-mail sandra.vegar@gmail.com

Kontakt telefon 033 297 541

Web site

Oblast djelovanja


Profesija - Ljekar

Oblast stručnosti - Dječji radiolog

Oblast aktivizma - Menadžment u medicini

Obrazovanje

Nivo Institucija Oblast Godina završetka
DoktoratMedicinski fakultet SarajevoUZ jajnika kod pedijatrijske populacije2007
Master, magistraturaMedicinski fakultet SarajevoPedijatrijski UZ2002
SpecijalizacijaMedicinski fakultet SarajevoRadiološka dijagnostika1999
FakultetMedicinski fakultet SarajevoOpći smjer1992
Srednja školaI gimnazijaJezički smjer1986

Neformalno obrazovanje

Oblast Organizacija Sertifikat Period trajanja od Period trajanja do

Dodatna znanja

Strani jezici Rad na računaru Druga znanja i vještine
Engleski jezikMS officeCertifikat „Upravljanje javnim institucijama u zdravstvu“ Menadžment u zdravstvu., Certifikat o završenoj kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz oblasti zdravstvenog menagementa- SREDNJI NIVO SHCE 2

Profesionalno iskustvo

Naziv institucije Mjesto institucije Pozicija Period od Period do Opis aktivnosti
Klinika za radiologiju, UKCSŠef Klinike za radiologiju2011Menadžerska pozicija
UKCSDirektor dijagnostičkih disciplina2008Menadžerska pozicija
UKCS , Klinika za radiologijuSpecialista dječiji radiolog1994UZ pregledi, MRI fetusa, MRI dječije populacije i sl.

Rezultati

Rezultati
Objavljeni radovi (najvažniji): Spisak univerzitetskih udžbenika (recenziranih): 1. Sandra Vegar-Zubović: Primjerna radioloških intervencijskih nevaskularnih metoda u dječijoj gastroenterologiji. U: Mesihović R. i saradnici: GASTROINTESTINALNA ENDOSKOPIJA. Sarajevo: SaVart, 2009: str. 303-310. (Udžbenici Univeziteta u Sarajevu) 2. Lovrinčević A, Lincender L, Vegar-Zubović S, Klančević M. Opća i specijalna radiologija. Sarajevo: Medicinska fakultet, 2009. str.299. (Univerzitetska knjiga) WN100 Lovr 2009. 3. Lincender-Cvijetić L, Vrcić D, Vegar-Zubović S, Gornjaković S, Klančević M, Begić A. Radiološka dijagnostika jetre, bilijarnog sustava i pankreasa. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj, 2011.- 421 str.: ilustr; 25 cm ISBN 978-9958-631-75-7 Spisak monografija (recenziranih): 1. Ultrazvuk u dječijoj dobi - autora Sandra Vegar-Zubović, Ismet Gavrankapetanović. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj, 2006. 2. Dijagnostička radiologija: Vodič – autora Faruk Dalagija i saradnici. Sarajevo: Udruženje radiologa BiH, 2008. str. 298. 3. Lincender L, Vrcić D, Vegar-Zubović S. Abdomen: Gastrointestinalni, hepatobilijarni sistem, pankreas i slezena. U: DIJAGNOSTIČKA RADIOLOGIJA: vodič. Sarajevo: Udruženje radiologa Bosne i Hercegovine; 2008: str. 173-230. Spisak monografija (nerecenziranih): 1. Mornjaković-Franca A, Vegar-Zubović S, Sefić I, Dalagija F. Radiološka dijagnostika u pedijatrijskoj otorinolaringologiji: Šta treba pedijatar da zna. LJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA, 5. Dječija gastroenterohepatologija: Dječija otorinolaringologija i oftalmologija: Zbornik radova; Sarajevo. Sarajevo: Pliva: Savart, 2005: 79-85. ISBN: 9958-9307-9-X. 2. Vegar-Zubović S. MRI hepatobilijarnog trakta u djece. LJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA, 5.: Dječija gastroenterohepatologija: Dječija otorinolaringologija i oftalmologija : Zbornik radova; Sarajevo. Sarajevo: Pliva: SaVart, 2005: 67-70. ISBN: 9958-9307-9-X. 3. Mornjaković A, Vegar S, Sefić I, Delić U. Pedijatrijska uroradiologija. LJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA, 6.: dječija nefrologija, dječija habilitacija i rehabilitacija, dječija dermatovenerologija; Sarajevo. Sarajevo: PECS, 2006: 37-43. 4. Vegar-Zubović S. Radiografska dijagnostika pulmonalnih infekcija. LJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA, 7. dječija pulmoalergologija, neonatologija; Sarajevo. Sarajevo: PECS, 2007: 114-121. 5. Vegar-Zubović S. Ultrazvuk abdomena. PEDIJATRIJSKA ULTRAZVUČNA ŠKOLA, 1.; Sarajevo. Sarajevo: SaVart, 2004: 121-29. ISBN: 9958-9307-7-3. 6. Vegar-Zubović S. Ultrazvuk u dječijoj gastroenterologiji. LJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA, 5. Dječija gastroenterohepatologija: Dječija otorinolaringologija i oftalmologija : Zbornik radova; Sarajevo. Sarajevo: Pliva: SaVart, 2005: 62-66. ISBN: 9958-9307-9-X. 7. Vegar S, Lincender L, Mornjaković A, Vrcić D, Kapidžić M, Sadagić E. Imaging dijagnostika abdominalnih masa kod djece. PEDIJATRIJSKI DANI BOSNE I HERCEGOVINE, 25. Program i knjiga abstrakta; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje pedijatara BiH, 2000: 53. 8. Vegar-Zubović S, Mornjaković A, Dalagija F. Važnost imaging dijagnostike u stagingu i tretmanu primarnih koštanih tumora u djece. LJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA, 4. Zbornik radova; Sarajevo. Sarajevo: Pliva: Savart, 2004: 23-26. 9. Vegar-Zubović S. Uloga slikovnih pretraga u dijagnostici solidnih tumora dječije dobi. U: IX LJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA: Hematoonkologija-endokrinologija. Sarajevo: PECS, 2009:74-82. ISBN 978-9958-9903-4-2 10. Vegar-Zubović S. Ultrazvučna mikcijska cistografija (UMCG) – Kada i kako? U: LJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA, 12: nefrologija, habilitacija i rehabilitacija, dermatologija. Sarajevo: PECS, 2012: 38-43.. SPISAK PUBLIKOVANIH NAUČNIH I STRUČNIH RADOVA U ČASOPISIMA KOJI PRATE RELEVANTNU MEĐUNARODNU BAZU PODATAKA: 1. Ahac G, Dalagija F, Mornjaković A, Vegar S. CT aspekti metastatskog karcinoma bronha u mozgu. MED ARH 1995; 49(3-4, Supl.1):43-5. (Medline) 2. Bajgorić M, Mornjaković A, Dalagija F, Kučukalić-Selimović E, Vegar S. Extrathyroid masses of the neck: sonographic study. EUROP RADIOL 1999; 9(Suppl.1): S467. Notes: ECR’99 - 11th European Congress of Radiology: Scientific Programme and Abstracts, Vienna. 1999. (Medline, Excerpta medica, itd.) 3. Bajgorić M, Mornjaković A, Dalagija F, Vegar S. Ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of cold thyroid zones. EUROP RADIOL 2000; 10(2, Suppl.1):369. Notes: European Congress of Radiology, 12th. Vienna, 2000. (Medline, Excerpta medica, itd.) 4. Begić Z, Ćatibušić F, Hasanbegović E, Dizdarević A, Mulaosmanović V, Ćatović A, Vegar S. Sindrom TAR sa kongenitalnom anomalijom srca. PEDIJATRIJA DANAS 2007; 3(Supl.1):80. Notes: Treći kongres pedijatara u BiH s međunarodnim sudjelovanjem, Mostar, 24.-27.10.2007. Apstrakti (Excerpta, The British Library Insice service, index Copernicus, CAB Abstracts) 5. Karavdić K, Zvizdić Z, Dizdarević S, Gornjaković S, Mornjaković-Franca A, Vegar- Zubović S, Hadžimuratović A, Begić-Kapetanović S, Popović N, Čampara M, Vanis S. Primjena metode balon dilatacije u rješavanju striktura jednjaka nakon primarne hirurške korekcije atrezije jednjaka. MED ŽURNAL 2009; 15(4):188-191. (EBSCO) 6. Ličanin Z, Dalagija F, Vegar S, Đurović V, Salihefendić N, Smajlović F. Kolor Doppler pseudolimfomske manifestacije bolesti mačijeg ogreba. ACTA INFORM MED 2005; 13(1):9-11. (EBSCO) 7. Lincender L, Sadagić E, Vegar S; Vrcić D, Čatić Dž, Stević N. MRI slezene. MED ARH 2000; 54(3):159-62. (Medline) 8. Lincender L; Sakić M; Vrcić D; Vegar S; Mornjaković A; Čatić Dž, Sadagić E. Radiološka dijagnostika kongenitalnih anomalija digestivnog trakta. MED ARH 1999; 53(3, Supl.2):23-6. (Medline) 9. Lincender L, Vegar S, Vrcić D, Klančević M, Đurović V, Sofić A, Herceglija E, Sefić I. MRI in Diagnostic of the Female Pelvis Malignancies. ROENTGENOLOGIA and RADIOLOGIA (Bulgaria). 2006; 45 (Suppl.):75(A-2-4-1).Notes: 12 Congress of BAR, 4th Congress of Balkan Radiologists, Sunny Beach, Bulgareia, 19-22 October 2006. (Medline) 10. Lincender L, Vegar S, Vrcić D, Đurović V, Gjikolli B. MRI in diagnostic of the female pelvis malignancies: five year period experiences. RAD ANU BiH; ODJEL MED NAUKA 2004; 93(33/3):113-124. 11. Lincender L, Vegar-Zubović S, Vrcić D, Klančević M, Gornjaković S, Bešlić Š, Sefić I, Fajkić A. Radiološka dijagnostika oboljenja bilijarnog trakta. ACTA INFORM MED 2006; 14(3):127-132. (EBSCO) 12. Lincender L; Vrcić D; Sadagić E; Vegar S, Stević N. MRC kod pacijenata sa opstrukcijom žučnih vodova. RADIOL ONCOL 2000; 34(4):319-29. (CC, Medline, Excerpta medica) 13. Lincender L, Vrcić D, Sadagić E, Vegar S, Mornjaković A, Stević N. MRCP: korelacija sa dijagnostičkim ERCP-om. MED ARH 2002; 56(1,Supl.1):25-8. Notes: l. Kongres gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Sarajevo, maj 2002. (Medline) 14. Lincender L, Vrcić D, Sadagić E, Vegar S, Stević N, Čatić Dž, Kazić N. Evaluacija CT i MRI u procjeni ekspanzivnih formacija paratiroidne žlijezde. ACTA INFORM MED 2000; 8(1-2):31-3. (EBSCO) 15. Lincender L, Vrcić D, Vegar S, Kantardžić N, Sadagić E, Stević N. MRI prednosti kod oboljenja ženske zdjelice. ACTA INFORM MED 1999; 7(1-2):43-7. (EBSCO) 16. Mišanović V, Jonuzi F, Užičanin S, Vegar S. Patau Sindrom. MED ARH 2002; 56(3, Supl.1):42-3. Notes: II. kongres pedijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, I. Seminar pedijatrijskih medicinskih sestara, Sarajevo, novembar 2002. (Medline) 17. Mornjaković A, Lincender L, Dalagija F, Klančević M Vegar S. Učestalost abdominalnih metastaza kod bronhogenog karcinoma. MED ARH 1995; 49(3-4, Supl.1):47-9. (Medline) 18. Mornjaković A, Vegar S, Softić M, Merhemić Z. The Currarino tried: A case report. EUROP RADIOL 2000;10(2,Suppl.1):414. Notes: European Congress of Radiology, 11th. Vienna, 2000. (Medline) 19. Sadagić E, Vrcić D, Lincender L, Stević N, Vegar S, Dalagija F. Cat scratch disease -MRI of the visceral lesions. MED ARH 2002; 56(1, Supl.1):74. Notes: l. Kongres gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Sarajevo, Maj 2002. (Medline) 20. Vegar S. CT skeniranje tijela. http://www.healthbosnia.com/dijagnostika/ct/autor.htm. 21. Vegar S. Magnetna rezonanca tijela MRI. http://www.healthbosnia.com/dijagnostika/mri/autor.htm. 22. Vegar S. Ultrazvučni pregled odraslih i djece. 2003: http://www.healthbosnia.com/dijagnostika/uz/autor.htm. 23. Vegar S; Lincender L, Mornjaković A, Dalagija F. Imidžing dijagnostika hematoma u jetri: specifična slika kod dojenčeta. MED ŽURNAL 2001; 7(2):160-4. (EBSCO) 24. Vegar S, Lincender L, Mornjaković A, Vrcić D, Kapidžić N, Sadagić E. Imaging dijagnostika abdominalnih masa kod djece. MED ŽURNAL 2001; 7(1):30-5. (EBSCO) 25. Vegar S, Mornjaković A, Sefić I, Delić U. Diagnostic Imaging of Malignant Lymphoma of Stomach in 5-year Old Girl - A Case Report. LIJEČ VJESN 2006; 128(Supl.7): 102 (P.043). Notes: IV. Kongres Hrvatskog društva radiologa s međunarodnim sudjelovanjem: Knjiga sažetaka = IV Congress of Croatian Society of Radiology with international participation: Abstract Book, Zagreb, Hrvatska, 11-14. listopada, 2006. (Medline, Excerrpta) 26. Vegar S, Mornjaković A, Vrcić D, Lincender L, Dalagija F. Diagnostik imaging of choledochal cyst in three year old girl. MED ARH 2002; 56(1, Supl.1):76. Notes: l. Kongres gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Sarajevo, Maj 2002. (Medline) 27. Vegar-Zubović S, Lincender L, Dizdarević S, Sefić I, Dalagija F. Ultrasound spins of appendicitis in children - clinical application. RADIOL ONCOL 2005; 39(1):15-21. (CC, Medline, Excerpta medica) 28. Vegar-Zubović S, Lincender L, Dizdarević S, Dalagija F. Ultrazvuk u dijagnostici i diferencijalnoj dijagnostici akutnog apendicitisa u dječijoj dobi. MED ARH 2003; 57(4):233-6. (Medline) 29. Vegar-Zubović S, Mornjaković A, Lincender L, Dujović V, Dalagija F. Medijastinalne i hilarne mase kod djece: RTG, UZ, spiralni CT, MR. MED ŽURNAL 2003; 9(2):135-40. (EBSCO) 30. Vegar-Zubović S, Sefić-Pašić I, Lincender L, Vrcić D, Klančević M, Delić U. Computed tomography and megnetic resonance cononography. RADIOL ONCOL 2007; 41(1):1-12. (CC, Medline, Excerpta medica) 31. Vegar-Zubović S, Đurović-Sarajlić V. Hepatoblastom dijagnostička dilema - prikaz slučaja u trogodišnjeg dječaka. MED ŽURNAL 2009; 15(3):143-145. (EBSCO) 32. Vegar-Zubović S. Ultrazvučna procjena pubertetskog razvoja u djevojčica. MED ŽURNAL 2010; 16(4):185-190. 33. Vegar-Zubović S, Kristić S, Đuherić-Kuskunović A. Digital radiology techniques in digestive tract. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 2011; 11(supll. 1): S131-s136. Notices: 4th Congress of the Gastroenterology Association of Bosnia and Herzegovina with international participation, Sarajevo, 25-28 May 2011. 34. Vegar-Zubović S, Kristić S, Lincender L. Magnetic resonance urography in children – when and why? RADIOL ONCOL 2011; 45(3): 174-179. 35. Vegar-Zubović S, Kristić S. The role of multi slice computed tomography in the ev aluation of acute non-cardiac chest pain. JOURNAL OF HEALTH SCIENCES 2012; 2(3): 207-214. 36. Lincender-Cvijetić L, Banjin-Čardžić M, Vegar-Zubović S, Vrcić D. Radiological imaging of rectal cancer. ACTA MEDICA ACADEMICA 2012; 41(2): 199-209. 37. Vegar-Zubović S. Fetal magnetic resonanvce imaging of neural end toraco-abdominal anomalies. MEDICINSKI ŽURNAL 2013; 19(1): 185-190. 38. Vegar-Zubović S. Odnos ultrazvučno verificirane reakcije urotela i ultrazvučne mikcione cistografije (VUS) u procjeni vezikoureteralnog refluksa (VUR). MEDICINSKI ŽURNAL 2013; 19(2): 135-40. a) Spisak naučnih radova u zbornicima koji prate relevantnu bazu podataka (kongresi, simpozijumi, savjetovanja): 1. Bajgorić M, Mornjaković A, Dalagija F, Vegar S, Karović J, Herceglija E. ECHO of methastatic changes in liver. MACEDONIAN CONGRESS OF RADIOLOGY, 2. Book of abstracts. Ohrid: Association of Macedonian Radiologists, 2000: 112. 2. Bešlić Š, Dalagija F, Knežević P, Spasojević S, Vegar S. Značaj kompjuterske tomografije (CT) kod ratne povrede grudnog koša. KONGRES HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, l. Zbornik sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCU Sarajevo, 1996: 123. 3. Carovac A, Vegar S, Sefić-Pašić I. Ultrasound Assessment of Acute Scrotum in Children. BALKAN CONGRESS OF RADIOLOGY, 7th - BCR 2009: CD-ROM, November 2009, Istanbul: Abstracts & Poster Presentation ed. Balkan Society of Radiology, 2009: P-070 (full). Notes: file:WC\\CONTENT\\P-070.htm 4. Dalagija F, Bešlić Š, Dizdarević Z, Žutić H, Vegar S. Problemi radiološke dijagnostike bronhogenog karcinoma u okruženom Sarajevu. KONGRES HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, l. Zbornik sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCU Sarajevo, 1996: 168. 5. Firdus N, Dizdarević S, Vegar S. Radiološka i patohistološka dijagnostika hroničnog apendicitisa. KONGRES DJEČIJIH HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 1. Knjiga apstrakata; Sarajevo. Sarajevo: s.n., 2000: 92. 6. Karavdić K, Gornjaković S, Mornjaković A, Vegar-Zubović S, Čampara M, Vanis S. Procedure zbrinjavanja stenoze ezofagusa. KONGRES HIRURGA/KIRURGA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, 1. Zbornik sažetaka = FIRST CONGRESS OF SURGERY OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION; Sarajevo. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvo KCUS, 2006: 21. 7. Ličanin Z, Vegar S, Dalagija F, Prevljak S. Pseudolimfske manifestacije bolesti mačijeg ogreba. KONGRES RADIOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. Knjiga sažetaka; Tuzla. Tuzla: Udruženje radiologa BiH, 2003: 80. 8. Lincender L, Sadagić E, Vrcić D, Vegar S, Krakonja F, Stević N. MRI adventages of the female pelvic disease. MACEDONIAN CONGRESS OF RADIOLOGY, 2. Book of abstracts; Ohrid. Ohrid: Association of Macedonian Radiologists, 2000: 48-9. 9. Lincender L, Sakić M, Vrcić D, Vegar S, Mornjaković A. Congenital anomaly of digestive tract. PEDIATRIC CONGRESS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA with International Participation, 1st. Book of Abstracts; Sarajevo. Sarajevo: Pediatric Association of B&H, 1998: 10. 10. Lincender L, Vegar S, Vrcić D, Klančević M, Đurović V, Vesnić S, Fajkić A. Današnji pristup radiološkoj dijagnostici bilijarnog trakta. KONGRES RADIOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE I BAZIČNI KURS NEURORADIOLOGIJE s međunarodnim učešćem, 3. Knjiga apstrakata = 3rd CONGRESS OF ASSOCIATION OF RADIOLOGY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND BASIC COURSE OF NEURORADIOLOGY with international participation: Abstract Book; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje radiologa Bosne i Hercegovine= Association of Radiology of Bosnia and Herzegovina, 2007: 33 (B-06). 11. Lincender L, Vegar S, Vrcić D, Đurović V, Bujar G. Magnetic resonance imagin in diagnostics of the female pelvis malignancies: five-year period experiences. KONGRES RADIOLOGOV SLOVENIJE z mednarodno udeležbo, 3.Knjiga abstraktov = CONGRESS OF SLOVENIAN RADIOLOGISTS with International Participation, 3rd. Abstract Book; Bled. Ljubljana: Združenje Radiologov Slovenije = Slovenian Association of Radiologists, 2004: 30. 12. Lincender L, Vrcić D, Gornjaković S, Sadagić E, Mornjaković A, Vegar S, Đurović V. Correlation - MRCP and ERCP in bile duct obstruction. BALKAN RADIOLOGY FORUM 2003. Program, Abstract Book.; Herceg Novi. Herceg Novi: Balkan Countries Radiology Group: Radiolology Association of Serbia and Montenegro, 2003: 28-30. 13. Lincender L, Vrcić D, Sadagić E, Mornjaković A, Vegar S, Đurović V. CT vođena perkutana drenža u abdomenu . KONGRES RADIOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. Knjiga sažetaka; Tuzla. Tuzla: Udruženje radiologa BiH, 2003: 84. 14. Lincender L, Vrcić D, Sadagić E, Stević N, Vegar S, Mornjaković A, Đurović V, Šehović S. Morphologic presentation of the biliary ductus MRC. B&H SYMPOSIUM \"MORPHOLOGY IN SCIENCE AND PRACTICE\" with international participation, 1. Book of Abstracts; Sarajevo. Sarajevo: Institut of Histology and Embriology Medical faculty, 2003: 20. 15. Lincender L, Vrcić D, Sadagić E, Stević N, Vegar S, Đurović V, Šehović S. Mogućnosti MRI u dijagnostici ekspanzivnih tvorbi ženske zdjelice. KONGRES RADIOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. Knjiga sažetaka; Tuzla. Tuzla: Udruženje radiologa BiH, 2003: 82. 16. Lincender L, Vrcić D, Sadagić E, Vegar S, Mornjaković A, Stević N, Kantardžić N. MRI ženske zdjelice. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA RADIOLOGA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM, 3. Knjiga sažetaka; Split. Zagreb: Printing run, 2002: 146. 17. Lincender L, Vrcić D, Vegar S, Klančević M, Bešlagić V, Sefić I, Delić U. Prednosti MRI u dijagnostici oboljenja ženske zdjelice. KONGRES RADIOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE I BAZIČNI KURS NEURORADIOLOGIJE s međunarodnim učešćem, 3. Knjiga apstrakata = 3rd CONGRESS OF ASSOCIATION OF RADIOLOGY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND BASIC COURSE OF NEURORADIOLOGY with international participation: Abstract Book; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje radiologa Bosne i Hercegovine= Association of Radiology of Bosnia and Herzegovina, 2007: 27(A-05). 18. Lincender L, Vrcić D, Vegar S, Đurović V, Šehović S, Humačkić A, Civić H, Vesnić S. Parotid gland - diagnostik imaging. BALKAN RADIOLOGY FORUM, 2nd MACEDONIAN CONGRESS OF RADIOLOGY, 4th Book of Abstracts; Ohrid, Macedonia. Skopje: Institite of Radiology, University Clinical Center: Macedonian Society of radiology, 2004: 111. 19. Lincender L, Vrcić D, Đurović-Sarajlić V, Vegar S. Imaging of malignant biliary disease. BALKAN CONGRESS OF RADIOLOGY, 7th - BCR 2009: CD-ROM, november 2009, Istanbul: Abstracts & Poster Presentation ed. Balkan Society of Radiology; 2009: I-002. Notes: file:WC\\CONTENT\\I-002.htm 20. Mornjaković A, Vegar S, Bajgorić M, Begić S, Dizdarević S. Acute apendicitis: US signs and their diagnostic value. CONGRESS OF RADIOLOGY OF B&H, 1st - 100 YEARS OF RADIOLOGY IN SARAJEVO. Book of Abstract; Sarajevo. Sarajevo: Association of Radiology of Medical Association of B&H, 1999: 250 (144). 21. Mornjaković A, Vegar S, Bajgorić M, Dalagija F, Begić S. Akutni apendicitis: UZ znaci i njihova dijagnostička vrijednost. KONGRES DJEČIJIH HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 1. Knjiga apstrakata; Sarajevo. Sarajevo: s.n., 2000: 52. 22. Mornjaković A, Vegar S, Lincender L, Dalagija F, Dizdarević S. Radiološka dijagnostika obstruktivnih stanja gastrointestinalnog trakta kod djece. KONGRES DJEČIJIH HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 1. Knjiga apstrakata; Sarajevo. Sarajevo: s.n., 2000: 59. 23. Mornjaković A, Vegar-Zubović S, Bukvić M, Delić U, Šehović S, Bulja D, Dizdarević S. Abdominalni tumori u dječijoj dobi. KONGRES RADIOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE I BAZIČNI KURS NEURORADIOLOGIJE s međunarodnim učešćem, 3. Knjiga apstrakata = 3rd CONGRESS OF ASSOCIATION OF RADIOLOGY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND BASIC COURSE OF NEURORADIOLOGY with international participation: Abstract Book; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje radiologa Bosne i Hercegovine= Association of Radiology of Bosnia and Herzegovina, 2007: 36(B-09). 24. Sefić-Pašić I, Vegar-Zubović S, Mornjaković A, Lincender L. Hemangiolimfangiom rijetke lokalizacije - prikaz slučaja. KONGRES RADIOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE I BAZIČNI KURS NEURORADIOLOGIJE s međunarodnim učešćem, 3. Knjiga apstrakata = 3rd CONGRESS OF ASSOCIATION OF RADIOLOGY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND BASIC COURSE OF NEURORADIOLOGY with international participation: Abstract Book; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje radiologa Bosne i Hercegovine = Association of Radiology of Bosnia and Herzegovina, 2007: 178 (K-15). 25. Sefić-Pašić I, Vegar-Zubović S, Carovac A. Magnetic resonance urography in children. BALKAN CONGRESS OF RADIOLOGY, 7th - BCR 2009: CD-ROM, november 2009, Istanbul: Abstracts & Poster Presentation ed. Balkan Society of Radiology; 2009: P-074 (full). Notes: file:WC\\CONTENT\\P-074.htm 26. Vegar S, Mornjaković A, Hadžihasanović B, Arslanagić J, Softić A, Gavrankapetanović I. Five cases of musculoskeletal sarcomas - CT, MRI and angiography findings. CONGRESS OF RADIOLOGY OF B&H, 1st - 100 YEARS OF RADIOLOGY IN SARAJEVO. Book of Abstract; Sarajevo. Sarajevo: Association of Radiology of Medical Association of B&H, 1999: 251 (145). 27. Vegar S, Mornjaković A, Softić M, Merhemić Z. The currarino triad-a case report. CONGRESS OF RADIOLOGY OF B&H, 1st - 100 YEARS OF RADIOLOGY IN SARAJEVO. Book of Abstract; Sarajevo. Sarajevo: Association of Radiology of Medical Association of B&H, 1999: 170 (64). 28. Vegar S, Mornjakovać A, Lincender L, Dalagija F. Medijastinalne i hilarne mase kod djece: RTG, UZ, Spiralni CT, MRI? KONGRES PEDIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. SEMINAR PEDIJATRIJSKIH MEDICINSKIH SESTARA, 1. Knjiga apstrakta; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine, 2002: 55-6. 29. Vegar S, Mornjaković A, Lincender L, Dalagija F. Ultrazvučno otkrivanje opstrukcijskih promjena gastrointestinalnog sustava u djece. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA RADIOLOGA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM, 3. Knjiga sažetaka; Split. Zagreb: Printing run, 2002: 336. 30. Vegar S, Mornjaković A, Vrcić D, Lincender L, Dalagija F. Dijagnostičko snimanje malignog teratoma u abdomenu - specifične značajke u 14-godišnjeg dječaka. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA RADIOLOGA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM, 3. Knjiga sažetaka; Split. Zagreb: Printing run, 2002: 496. 31. Vegar-Zubović S, Mornjaković A, Lincender L, Sefić I, Dalagija F. Ultrasound and helical computer tomography in demonstration of empyema necessitates: A case report. KONGRES RADIOLOGOV SLOVENIJE z mednarodno udeležbo, 3.Knjiga abstraktov = CONGRESS OF SLOVENIAN RADIOLOGISTS with International Participation, 3rd Abstract Book; Bled. Ljubljana: Združenje Radiologov Slovenije = Slovenian Association of Radiologists, 2004: 127. 32. Vegar-Zubović S, Mornjaković A, Sefić I, Lincender L, Dalagija F. Diagnostic imaging of choledochal cysts in pediatric patients: A case report. KONGRES RADIOLOGOV SLOVENIJE z mednarodno udeležbo, 3. Knjiga abstraktov=CONGRESS OF SLOVENIAN RADIOLOGISTS with International Participation, 3rd. Abstract Book; Bled. Ljubljana: Združenje Radiologov Slovenije = Slovenian Association of Radiologists, 2004: 142. 33. Vegar-Zubović S, Mornjaković-Franca A, Sefić-Pašić I, Lincender-Cvijetić B. US determination of uterus and ovarian volume in girls - clinical significance. KONGRES RADIOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE I BAZIČNI KURS NEURORADIOLOGIJE s međunarodnim učešćem, 3. Knjiga apstrakata = 3rd CONGRESS OF ASSOCIATION OF RADIOLOGY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND BASIC COURSE OF NEURORADIOLOGY with international participation: Abstract Book; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje radiologa Bosne i Hercegovine= Association of Radiology of Bosnia and Herzegovina, 2007: 37-38 (B-10). 34. Vrcić D, Lincender L, Klančević M, Gornjaković S, Sofić A, Vegar S, Herceglija E, Mornjaković A, Đurović V, Tanović H. Radiološka dijagnostika bilijarnog trakta pomoću MRC. KONGRES HIRURGA/KIRURGA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, 1. Zbornik sažetaka=FIRST CONGRESS OF SURGERY OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION; Sarajevo. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS, 2006: str. 91. 35. Vegar-Zubović S. Ultrazvučna procjena pubertetskog razvoja u djevojčica. DRUGI KONGRES RADIOLOGA SRBIJE: ABSTRACT BOOK. Novi Sad, 24-27. maj 2009:19-20. PROJEKTI Spisak internacionalnih istraživačkih projekata: Local koordinator Evropskog CEEPUS projekta za školsku 2008/2009/2010/2011/2012. godinu.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.