ANALIZA PROPISA U VEZI SA SEKSUALNOM IZNUDOM (SEXTORTION)

Predmet ove stručne pravne analize je sveobuhvatna analiza propisa koji se odnose na rodno zasnovano nasilje i  korupciju, kao i neke druge oblasti koje su sa njima povezane, kako bi se utvrdilo da li je zakonodavac u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj i Federaciji BiH prepoznao ovo ponašanje – seksualna iznuda kao oblik rodno zasnovanog nasilja ili kao oblik korupcije.

Seksualna iznuda (sextortion) je specifičan oblik seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja koji  u sebi ima elemente rodno zasnovanog nasilja i korupcije. Upravo iz tih razloga može se reće da se radi o specifičnom obliku koruptivnog ponašanja u kojem davalac usluge koristi svoju  poziciju moći (stvarne ili uobražene) da bi od drugog lica, u zamjenu za izvršenu uslugu, dobio određene seksualne usluge (bilo kojeg oblika).

Pored detaljne analize pravnih propisa u ovoj analizi data su i konkretna stručna mišljenja kako bi se određeni članovi zakona mogli izmjeniti i dodati pojam seksualne iznude.

Analiza propisa u vezi sa seksualnom iznudom je dostupna na:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti