Bilten sudske prakse u oblasti rodno zasnovane diskriminacije na radu

Helsinški parlament građana je u saradnji sa ekspertima/cama iz oblasti ljudskih prava i ravnopravnosti polova izradio Bilten sudske prakse u oblasti rodno zasnovane diskriminacije na radu koji predstavlja jedinstven pregled tema u kojima se najčešće dešava rodno zasnovana diskriminacija na radu, ili u kojima postoje dileme u sudskom postupanju.

Konkretne oblasti koje su obrađene uključuju: rodno zasnovanu diskriminaciju prilikom zapošljavanja; rodno zasnovanu diskriminaciju povodom uslova rada (različita plata za isti rad, napredovanje); diskriminaciju po osnovu majčinstva i roditeljstva
u radnim odnosima (prekid ugovora o radu, roditeljski dopust i naknade); posebne oblike diskriminacije na radu (uznemiravanje i seksualno uznemiravanje, višestruka diskriminacija).


Unutar ovih oblasti posebna pažnja je usmjerena na pitanja koja su još uvijek izazov za bosanskohercegovačko pravosuđe – pristup utvrđivanju diskriminacije (kako je cijenjeno različito postupanje, komparator, osnov); dokazni postupak (šta znači „učiniti vjerovatnim”, kako sud provodi teret dokazivanja, šta je korišteno kao dokazna sredstva/dokazi); razlikovanje povrede prava iz radnog odnosa i diskriminacije; rokovi (prekluzivni); proporcionalnost (mjere ne smiju uzrokovati nepovoljnosti koje su neproporcionalne željenim ciljevima, čak i ako su te mjere primjerene i nužne za postizanje opravdanih svrha); naknada štete; umješači.
Imajući u vidu da je obim bosanskohercegovačke prakse u oblasti rodno zasnovane diskriminacije na radu vrlo ograničen, u biltenu se kao relevantna dopuna daje pregled odluka Institucije ombudsmana za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Također su uključene ilustrativne
sudske odluke sudova iz Republike Hrvatske, u cilju pregleda prakse iz regiona. Bilten sadrži i presude Evropskog suda za ljudska prava te odluke Evropskog komiteta za socijalna prava.
Međutim, zbog relevantnosti uključene su i presude Suda pravde Evropskih zajednica/Suda pravde Evropske unije.

Ova raznolikost sudske prakse ima za cilj da predstavi sudsku praksu koja tretira važne stavove i argumentacije u ključnim oblastima kojima se bilten bavi.
Višestruka korist uključenja prakse sudova EU ogleda se i u obavezi harmonizacije bosanskohercegovačkog prava sa acquis-om, povodom čega je svakako i sudska praksa vezana za pitanja rodno zasnovane diskriminacije u oblasti rada korisna.

Svaka obrađena oblast sastoji se od:
a) pregleda pravnih osnova za oblast u BiH
b) prakse ESLJP, EKSP i/ili Suda pravde Evropskih zajednica/Suda pravde Evropske unije te
c) sudskom praksom iz BiH, praksom Institucije ombudsmana za ljudska prava i/ili sudskom praksom iz regiona.

Bilten je dostupan na: Bilten sudske prakse

Bilten je nastao u okviru projekta Edukacija sudija i tužilaca o rodno zasnovanoj diskriminaciji na radu kojeg u potpunosti finansira Američka Ambasada u BiH.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti