Promocija univerzalnog pristupa zdravlju kao dio Gender Akcionog Plana EU

Gender akcioni plan 2021-2025 (GAP III) EU poziva na rodno ravnopravan svijet. Prema tom dokumentu, Gender mainstreaming ili rodna perspektiva ostaje primarno sredstvo u postizanju rodne ravnopravnosti. Ovaj plan će povećati doprinos EU u postizanju SDG 55 u svim područjima unutrašnje i vanjske politike EU i pomoći implementaciji 2030 Agende.  To se podrazumijeva za sve segmente života, pa tako i u zdravstvenom sistemu. Javni zdravstveni sistemi su nedovoljno finansirani što snažno pogađa usluge koje se pružaju djevojčicama i ženama.

  • Najmanje 50% svjetske populacije nema pristup zdravstvenim uslugama koje su im potrebne pri čemu otprilike jedna od tri udate žene u zemljam u razvoju izvještavaju da imaju malo ili nimalo glasa o vlastitoj zdravstvenoj zaštiti

COVID-19 kriza je dodatno ugrozila osnovne zdravstvene usluge i pristup sigurnim lijekovima i vakcinama što je dovelo do povećanja smrti porodilja i neželjenih trudnoća.  Kao radnici na prvoj liniji odbrane i oni koji pružaju njegu, žene se često suočavaju sa povećanim rizikom za njihovo zdravlje u kontekstu pandemije. Povećanje sredstava za zdravstvene sisteme koji su fokusirani na COVID-19 je ozbiljno uticalo na liječenje HIV-a i preventivne usluge kao i dovelo do povećanja stigme i diskriminacije ljudi koji žive sa HIV-om, što je naročito pogodilo žene.

Žene i djevojčice sa invaliditetom su pod povećenim rizikom zbog nepristupačnih informacija o prevenciji i pružanju pomoći i akutnih prepreka pristupu zdravlju ili vodi, sanitarnim i higijenskim uslugama. Održivo finansiranje univerzalnog zdravstvenog osiguranja, uključjući i usluge SRZP-a (Seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava), je važnije nego ikada prije.

Akcija EU bi trebale doprinijeti:

• promocji univerzalnog dravstvenog osiguranja kroz održive i otporne zdravstvene sisteme i pravedan pritup osnovnim uslugama i informacijama, uključjući i seksualno i reproduktivno zdravlje, brigu o porodiljama i sposobnost liječenja zaraznih i nezaraznih bolesti, sa posebnom pažnjom usmjerenom na žene i djevojčice sa invaliditetom; pri tome vodeći računa o otežanom pritupu njezi koja je posljedica COVID-19 pandemije;  

• osiguranju dostupnosti i jednakog pristupa ženama dijagnostici, vakcinama i tretmanima za COVID-19;

• povećanju pristupa vodi i pristojnim sanitarnim čvorovima i obraćanju paženje na neadekvatan tretman menstrualne higijene tako što će se podići svijest, promovisati školski sanitarni programi i izgraditi sanitari čvorovi u školama;

• povećanju pristupa programima ishrane, uključujući i humanitarnu pomoć, posebno za trudnice i žene koje doje kao i za djevojčice ispod pet godina starosti.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti