Edukacija sudija i tužilaca o rodno zasnovanoj diskriminaciji na radu

Projekat “Edukacija sudija i tužilaca o rodno zasnovanoj diskriminaciji na radu” ima za cilj podići svijest i razumijevanje rodno-zasnovane diskriminacije te uputiti sudije i tužioce kako riješiti slučajeve rodno-zasnovane diskriminacije u polju rada, što bi u konačnici trebalo potaknuti žrtve da više prijavljuju slučajeve ovakvog tipa diskriminacije. U toku projekta će biti organizovani edukativni treninzi za sudije i tužioce o slučajevima rodno zasnovane diskriminacije na radu i zapošljavanju, sa fokusom na marginalizirane grupe (osobe s invaliditetom, LGBTQI), te će biti kreiran Bilten koji se analizirati i predstaviti primjere postojećih sudskih odluka i preporuke ombudsmana u vezi sa rodnom diskriminacijom u području rada i zapošljavanja, uz dodatna objašnjenja koja mogu olakšati buduće sudske odluke.
Projekat je finansijski podržan od strane Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.