Izvještaj organizacija civilnog društva o provedbi Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena u Bosni i Hercegovini (2019–2023)

Alternativni CEDAW izvještaj organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini za period od 2019. do 2023. godine daje pregled nacionalnog zakonodavstva, administrativnih pravila i procedura i praksi, ali takođe identifikuje prepreke u ostvarivanju ženskih ljudskih prava i nudi uvid u stvarno stanje rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini. U izradi izvještaja učestvovale su aktivistkinje iz različitih organizacija civilnog društva, a pripremu i izradu izvještaja koordinisale su organizacije Prava za sve i Helsinški parlament građana Banja Luka.

Alternativni izvještaj načelno prati opštu strukturu Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena. Svako poglavlje završava se konkretnim preporukama, koje su definisane na temelju analize stanja u odabranim oblastima.

Izvještavanje o pojedinačnim oblastima zasnovano je na desk analizama zakona i drugih relevantnih dokumenata, ali i na sistematičnom pregledu dostupnih relevantnih podataka. Ovakav pristup je olakšao identifikaciju problema i formulisanje utemeljenih i konkretnih preporuka. Analiza je, naravno, uključila i ukazivanje na potrebu za adekvatnom rodno odgovornom statistikom. Takođe, autorke su, tamo gdje je bilo potrebno, još jednom skrenule pažnju na prethodne preporuke CEDAW odbora na koje država još uvijek nije u potpunosti odgovorila na adekvatan način.

Pri izradi Izvještaja posebno se vodilo računa o tome da se osigura intersekcionalni pristup, te je u svakoj od tematizovanih oblasti skrenuta pažnja na specifične položaje višestruko marginalizovanih skupina žena. Pored toga, u svim fazama izrade Izvještaja imala se u vidu transparentnost samog procesa, a poseban akcenat je stavljen na uključivanje aktivistkinja iz organizacija koje se bave pitanjima višestruko marginalizovanih skupina žena.

U izradi izvještaja učestvovale su aktivistkinje iz cijele Bosne i Hercegovine: Adrijana Hanušić Bećirović, Aida Ćosić, Aleksandra Petrić, Amina Dizdar, prof. dr Amila Ždralović, Amra Kadrić, Biljana Savičić, Dženana Alađuz, Gordana Vidović, Larisa Kovačević, Maida Omerćehajić, Medina Mujić, Meliha Sendić, Mirsada Bajramović, Tanja Mandić Đokić i Željka Umićević.
Izradu izvještaja podržala je Švedska Fondacija Kvinna till Kvinna.
Izvještaj možete preuzeti ovde.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti