Održan drugi sastanak umrežavanja pružalaca besplatne pravne pomoći

Helsinški parlament građana je u Sarajevu, 31. januara, inicirao drugi sastanak  sa ciljem umrežavanja institucionalnih i vaninstitucionalnih pružalaca besplatne pravne pomoći. Cilj sastanka je uspostaviti bolju i koordinisanu saradnje između ovih aktera. Na sastanku je bilo riječi o izazovima sa kojima se centri susreću u svom svakodnevnom radu, kao i generalno tekućim i budućim problemima sa kojima se bh. radnici/ce susreću na tržištu rada.

Kao najveći problemi radnika/ca istaknuti su nezakoniti raskidi ugovora i neisplaćene plate, a takođe je naglašen problem otpuštanja trudnih radnica koje imaju ugovore o radu na određeno.

Dodatno, na sastanku je raspravljano o nivou svijesti i poznavanju prava iz radnih odnosa radnika/ca kojima se krše radna prava, te potreba za kontinuiranom edukacijom radnika u ovom pogledu. Takođe, naglašena je potreba da se poveća vidljivosti pojedinih centara, posebno u jedinicama lokalne samouprave gdje najčešće informativni podaci o postojanju centera nisu ni istaknuti. Na sastanku je organizator predložio osnivanje neformalne mreže pružalaca besplatne pravne pomoći što su učesnici podržali i iznijeli niz prednosti postojanja ove mreže. Mreža bi, prije svega, omogućila razmjenu znanja i isksutava, kao i direktnu asistenciju i ad hoc pomoć u rješavanju određenih predmeta sa kojima se pojedini pravnici prvi putu sureću. Istovremeno, neophodno je i kontinuirano zalaganje za izmjenu postojećih pravnih propisa kada je npr. riječ o zastari i instituciji Ombudsmana, zbog čega učesnici satanka smatraju da bi se djelovanjem mreže moglo efikasnije reagovati u pogledu zajedničkog zagovaranja ali i generalno povećanju vidljivosti ovih centara/zavoda.

Sastanku su prisustvovali predstavnici/ce: Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo, U.G. Radnički pokret, Udruženje Vaša prava BiH, kancelarija Sarajevo, Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći Tuzla, Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoci Zenica, BH Novinari-linija za pravnu pomoć, Fondacije Lara Bijeljina, Centra ženskih prava Zenica, Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći Goražde, i Centra za pružanje pravne pomoći Istočno Sarajevo.

Sastanak u Sarajevu je dio projekta  “Osnaživanje pružalaca pravne pomoći za borbu protiv diskriminacije na temelju pola/roda na tržištu rada, u BiH”   koji na teritoriji BiH realizuje Helsinški parlament građana Banja Luka, a uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti