Povećano nasilje nad ženama tokom pandemije

Od početka izolacije stanovništva (zbog pandemije Korona virusa) policija, skloništa za žene i nevladine organizacije obavještavaju o porastu porodičnog nasilja, posebno nasilja koje je usmjereno prema ženama. Pandemija je otkrila koliko je učestala ova ozbiljna zloupotreba ljudskih prava i koliko su još uvijek nedovoljne mjere za borbu protiv nje. Evropski institut za ravnopravnost polova  i Evropska agencija za osnovna prava  pozivaju EU i njene države članice da koriste vrijeme tokom pandemije kao priliku da pojačaju svoje napore za djelotvornu zaštitu ženskih prava.

“Nijedna zemlja u Evropi nije postigla rodnu ravnopravnost. Rasprostranjenost nasilja u porodici je tužan podsjetnik na to“, kaže direktorica Evropskog Instituta za ravnopravnost polova  Carlien Scheele. „Ipak, hronično nedovoljno prijavljivanje nasilja izvršeno od strane partnera znači da znamo samo djelomičnu istinu. Vlade moraju jasno staviti do znanja da nasilje nije privatna stvar i osigurati da policija, pravda i zdravstveni sektori budu u mogućnosti da zajedno rade na pružanju pomoći žrtvama. “

„Čak i bez pandemije virusa, svaka peta žena u EU bila je žrtva porodičnog nasilja. Osim toga, žene u domaćinstvima sa finansijskim izazovima, čak su i u većem riziku “, kaže direktor Evropske agencije za osnovna prava  Michael O’Flaherty, ukazujući na ranije istraživanje ove agencije. “Sadašnji porast zlostavljanja u porodici naglašava da EU i njene države članice moraju djelovati kako bi zaštitile žene tokom ove krize i ojačale svoje mjere u budućnosti da se jednom i zauvijek okonča nasilje nad ženama.”

Dok se u nekom dijelu Evrope još uvijek nastavljaju izolacije, žene se suočavaju s većim rizikom od nasilja u porodici. Opasnost je stvarna. Globalno gledano, 64% ubijenih žena strada od strane partnera ili člana porodice, pokazalo je istraživanje o ubistvima. Mnoge su države EU-e brzo reagovale, pružajući savjetodavnu podršku,  utočište žrtvama u hotelskim sobama, pokretajući kampanje za podizanje svijesti ili promovišući broj telefonskih linija za pomoć. Evropski institut za ravnopravnost polova  i Evropska agencija za osnovna prava  pozdravljaju ove mjere. Ipak, opseg akcija potrebnih za zaštitu žrtava pokazao je koliko su mjere podrške još više potrebne. Na primjer, broj kreveta u ženskim skloništima je samo oko polovine potrebnih.

Kraj izolacije donijeće i nove izazove. Finansijska nesigurnost s obzirom na prihod i gubitak posla, kao i nadolazeća recesija, može predstavljati dodatne okidače za nasilje i može otežati žrtvama da napuste nasilnu vezu. Kriza “covid-19” pruža priliku da pojačamo svoje napore i svi je moramo iskoristiti.

EU poziva svoje države članice da razmotre sljedeće korake:

– Zemlje EU koje još nisu ratificirale Istanbulsku konvenciju ili nisu u potpunosti uskladile svoje nacionalne zakone sa njihovim zahtjevima to bi trebale učiniti brzo. To bi, na primjer, olakšalo upotrebu naloga za hitne slučajeve. U zemljama gdje zakonodavstvo već predviđa ove naredbe, policija bi ih trebala češće koristiti.

– Policija, pravda i zdravstveni sektori trebali bi zajedno raditi na upravljanju rizikom od nasilja nad ženama. Profesionalci u ovim sektorima trebaju imati odgovarajuće resurse i moraju biti obučeni da odgovore na takve slučajeve.

– Prikupljanje podataka o nasilju nad ženama trebalo bi se uskladiti između država članica EU kako bi se fenomen mogao adekvatno izmjeriti i riješiti.

– U svjetlu mnogih pozitivnih mjera za uklanjanje nasilja nad ženama na nacionalnom nivou, EU bi trebala koordinirati razmjenu dobre prakse između država članica.

– Mnoge zemlje EU imaju zakonske definicije „zločina iz mržnje“ (na primjer, protiv etničkih i seksualnih manjina). Treba razmotriti izvodljivu zakonsku definiciju femicida koja označava ubistva žena i djevojčica zbog njihovog pola.

– Podržava se prijedlog Evropske komisije da se nasilje nad ženama doda na listu zločina EU definiranih u Ugovoru o EU. Ovo bi prepoznalo prirodu nasilja nad ženama i pokrenulo zajedničke napore na njegovom otklanjanju.

„Sve dok se žene suočavaju sa nasiljem, rodna ravnopravnost će biti teško ostvariva. I dok god nemamo ravnopravnost polova, nastaviće se nasilje nad ženama. Radimo zajedno da zaustavimo ovo nasilje, jednom i zauvijek“, poruka je Evropskog Instituta za ravnopravnost polova.

Izvor: eige.europa.eu
Fotografija: euronews.com

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti