Rodna ravnopravnost u procesu izgradnje mira

U cilju naglašavanja ozbiljnosti potrebe pravednog i slobodnog društva, a samim tim i pozitivnog mira u bosanskohercegovačkom društvu istaknuta je potreba za vraćanjem pozitivnih vrijednosti na pijedastal kako u društvu tako i u životu pojedinca. Ovo je tema koju je analizirala Alma Ahmethodžić, u okviru projekta „Akademija za ženska prava“ koji se implementira u saradnji sa Fondacijom Heinrich Bӧll.
Radom na temu Rodno ravnopravno društvo u procesu izgradnje mira nastoji se problematizirati rodna neravnopravnost kao problem bosanskohercegovačkog društva, te detektrati mogućnosti i ograničenja za koja stoje na putu izgradnje društva koje je rodno ravnopravno. U prilog tome navedeni su statistički podaci i mišljenja stručnjaka koji su spomenuti u radu. Ovim radom se nastoji naglasiti poduhvat izgradnje pravednog i slobodnog društva, a to zahtijeva interdisciplinarni pristup i angažiranost vladinog i nevladinog sektora, pojedinca, skupine, ali i društva kao cjeline. Cijeli rad pročitajte ovde.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti