ŠESTI POLICY BRIEF: Integracija seksualne iznude u antikoruptivne zakone i strategije

Seksualna iznuda (sextortion) je specifičan oblik seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja koji u sebi ima
elemente rodno zasnovanog nasilja i korupcije. Upravo iz tih razloga možemo reći da se radi o
specifičnom obliku koruptivnog ponašanja u kojem davalac usluge koristi svoju poziciju moći (stvarne
ili uobražene) da bi od drugog lica, u zamjenu za izvršenu uslugu, dobio određene seksualne usluge
(bilo kojeg oblika).
Najčešće je usmjerena ka ženama, a tipičan primjer takve korupcije nalazimo u institucijama i firmama,
u kojima lica koja imaju „moć“ odlučivanja o poziciji drugih zaposlenih lica, kao protuuslugu za
napredovanja u službi i poslu (zasluženo ili nezasluženo) traže vršenje seksualnih usluga.
Ipak, još uvijek seksualno iznuđivanje nije formalno – pravno prepoznato u zakonima, pa tako kao koruptivnog djela (seksualna korupcija) nema ga još uvijek ni u antikoruptivnim zakonima ni u strategijama u BiH.
U ovom šesto po redu Policy briefu donosimo analizu zakona i strategija, koji se odnose na korupciju, te preporuke u kojim članovima / odredbama se može integrisati pojam „seksualna iznuda“ kao koruptivna radnja.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti