Istraživanje o diskriminaciji u BiH

Diskriminacija u BiH zabranjena je Ustavom BiH, entitetskim i kantonalnim ustavima i Statutom Brčko distrikta BiH, međunarodnim konvencijama i domaćim zakonodavstvom. Zakon o ravnopravnosti polova BiH garantuje ravnopravnost polova svima i u svim sferama društva.

Preporuka Evropske komisije o standardima za tijela za jednakost nalaže institucijama da se uključe u aktivnije istraživanje o diskriminaciji. Navodi se da bi države članice trebale omogućiti tijelima za jednakost da redovno provode nezavisna istraživanja. Tako bi se trebala osigurati dovoljna količina pouzdanih kvantitativnih i kvalitativnih podataka o diskriminaciji kako bi se omogućila analiza koja je nužna za donošenje zaključaka zasnovanih na dokazima o glavnim problemima i kako ih riješiti. Misija OSCE-a se odlučila provesti istraživanje   “Diskriminacija u Bosni i Hercegovini: percepcija javnosti, stavovi i iskustva” koje je prestavljeno online putem zoom platforme 27. maja uz veliki broj predstavnika internacionalnih organizacija i organizacija civilnog sektora.

Ovaj izvještaj je zasnovan na prvom istraživanju javnog mnjenja o diskriminaciji obavljenom u BiH od 2011. godine, što je omogućilo da se dobije jedinstven, ažuriran i uporediv uvid u stavove o diskriminaciji, kao i u oblike i razmjere u kojima preovladava diskriminacija u BiH. Ovim istraživanjem javnog mnjenja je takođe mjereno u kom obimu su osobe imale lično iskustvo sa diskriminacijom i kakvi su njihovi stavovi prema drugima.

Prema izvještaju, ogromna većina stanovništva (87%) izrazila je stav da je diskriminacija veoma široko rasprostranjen problem u BiH. Diskriminacija je uočena u različitim sferama zapošljavanja (75%), kao što je zapošljavanje u javnim institucijama, kao i po pitanjima plata i napredovanja u karijeri, otkaza, dostupnosti radnih mjesta, profesija i samozapošljavanja te uslova rada. Rezultati izvještaja ukazuju na ogromnu diskriminaciju određenih grupa, kao što su Romi (81%), migranti (73%) i LGBTIQ osobe (70%). Izvještaj pruža jednu značajnu, mada zabrinjavajuću sliku stanja u BiH u vezi sa diskriminacijom.

Sveukupno, izvještaj je pokazao negativnu sliku o tome koliko preovladava diskriminacija u BiH, ali su se pojavili i neki pozitivni indikatori: 77% ispitanika je podržalo desegregaciju škola, više od 72% nema nikakvih problema da radi sa kolegom sa ozbiljnim oblikom invaliditeta, a skoro 99% ispitanika je istaklo da ne bi izbjegavalo osobe sa nižim stepenom obrazovanja od njihovog.

Ovaj izvještaj je pokazao da je potrebno raditi i dalje kako bi se osigurala nediskriminacija u BiH, u korist svih ljudi . Predstavnici Misije OSCE-a potvrdili su da će nastaviti rad u borbi protiv diskriminacije i da će promovisanje ljudskih prava igrati i u budućnosti važnu ulogu. Izvještaj pruža odličnu osnovu za oblikovanje projekata i programa, kao i za izradu politika borbe protiv diskriminacije zasnovanih na činjenicama.

Izvještaj se može pročitati na linku: https://www.osce.org/bs/mission-to-bosnia-and-herzegovina/448855?download=true

Izvor: online prezentacija istraživanja i www.osce.org

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti