Projekat: Ravnopravnost polova i sudska praksa u BiH

Arhiva0 comments

Krajem marta 2008. godine završen je projekat Ravnopravnost polova i sudska praksa u BiH čiji cilj je  bio da olakša i omogući praktičnu primjenu Zakona o ravnopravnosti polova u BiH.

Projektom smo željeli identifikovati predmete u kojima su žrtve diskriminacije po osnovu pola/roda zatražile sudsku ili institucionalnu zaštitu, te prepreke na koje su u tome nailazile. Ispostavilo se da su za četiri godine (od 2003. godine kada je Zakon o ravnopravnosti polova usvojen, do maja 2007. godine kada je završeno naše istraživanje) u Bosni i Hercegovini donesene samo dvije sudske presude po osnovu ovog Zakona.

Podaci koje smo dobili od sudova, tužilaštava, gender mehanizama i drugih relevantnih institucija i organizacija, kao i rad na terenu, pokazali su da mnogi nisu ni upoznati sa Zakonom o ravnopravnosti polova BiH, ali i da je sam Zakon, u pojedinim dijelovima, nedorečen i neprecizan, te da ga treba mjenjati. Dobijeni podaci, kao i analiza sadržaja samog Zakona, objavljeni su u Studiji o ravnopravnosti polova i sudskoj praksi u BiH koja je distribuirana zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti na svim nivoima u BiH, kao i domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama. Takođe, više od 150 sudija, tužilaca, studenata i studentica prava, aktivista i aktivistkinja nevladinih organizacija informisano je o rezultatima i preporukama Studije, a inicirano je i pokretanje postupka za izmjenu i dopunu Zakona o ravnopravnosti polova BiH.

Projekat je finansirala Kanadska agencija za međunarodni razvoj (CIDA) – Program lokalnih inicijativa za BiH.

 

 

 


 

 

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.