Projekat: Kroz ženska radna prava

Arhiva0 comments

Osnovni cilj projekta „Kroz ženska radna prava“ je bio povećanje djelotvornosti institucija zaduženih za zaštitu prava u oblasti rada i zapošljavanja, sa posebnim akcentom na zaštitu ženskih radnih prava.
Naime, svi dostupni podaci ukazuju na nezadovoljavajući položaj žena na tržištu rada u BiH. Žene se rijetko nalaze na direktorskim i upravljačkim funkcijama, a poslovi koje obavljaju u kući i dalje se tretiraju kao njihova obaveza, a ne kao koristan rad koji bi se trebao vrednovati. U posebno nepovoljnom položaju su žene preko 40 godina starosti, trudnice i majke maloljetne djece. Poseban problem predstavlja činjenica da se žene, zbog patrijarhalnog odgoja i straha od gubitka posla, rijetko odlučuju da prijave diskriminaciju na poslu.
U okviru projekta je sprovedeno istraživanje, odštampano je i podjeljeno 4000 letaka i 3300 brošura „Kroz ženska radna pava“ sa pregledom najvažnijih međunarodnih i domaćih normi koje regulišu oblast rada i zapošljavanja, sa konkretnim primjerima iz domaće sudske prakse, kao i sa kontaktima svih relevantih institucija i organizacija kojima se radnice i radnici mogu obratiti u slučaju povrede nekog od zakonom propisanih prava, definisane su 23 preporuke koje bi trebalo da doprinesu većoj promociji i boljoj zaštiti radničkih, posebno ženskih radnih prava i uspostavljena je bolja saradnja između organizacija i institucija koje se bave zaštitom radnih prava. Projekat je finansirao UNIFEM.

  

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.