Rodna neravnopravnost u radnim odnosima

Helsinški Parlament građana BL i ove godine aktivno sarađuje sa studentima i studenticama koji svojim pisanim radovima i analizama žele dati doprinos razumijevanju ravnopravnosti polova u različitim sferama života. “Rodna neravnopravnost u radnim odnosima” tema je koju je obrađivao Miloš Pašalić, student Pravnog fakulteta u Banjaluci. Aktivnost je dio projekta „Akademija za ženska prava“ koji se implementira u saradnji sa Fondacijom Heinrich Bӧll.
Ovaj rad se bavi problemom rodne neravnopravnosti u radnim odnosima, kao i nejednakim položajem na tržištu rada, a u vezi sa pripadnošću jednom od polova. Problem rodne ravnopravnosti je posljednjih decenija zauzeo značajno mjesto na svim nivoima društvenog organizovanja, pa su zbog značaja ovog pitanja doneseni mnogi akti kako na međunarodnom tako i na nacionalnim nivoima. Ti akti izjednačavaju položaj polova u svim sferama života, te je donošenje istih bio ogroman korak ka brisanju neravnopravnosti i nejednakosti između žena i muškaraca. Akcenat u ovom radu je stavljen na neravnopravan položaj žena u radnim odnosima i generalno na tržištu rada. Iako postoji normativni okvir, kao i institucionalni mehanizmi, kojima su žene i muškarci izjednačeni u pravima i obavezama, te istima zaštićeni od bilo kog oblika diskriminacije, evidentno je da u praksi postoji drugačije stanje te su žene mnogo više izložene: nejednakosti, mobingu, seksualnom uznemiravanju i težim uslovima za zaposlenje.
Kompletan rad možete pročitati OVDE.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti