Rodno zasnovano nasilje Evropsku Uniju košta 366 milijardi eura godišnje

Evropski institut za ravnopravnost polova (EIGE) procijenio je da troškovi rodno zasnovanog nasilja širom EU iznose 366 milijardi eura godišnje. Nasilje nad ženama čini 79% ovih troškova, što iznosi 289 milijardi eura.

Ljudski život, bol i patnja nemaju cijenu. Međutim, poznavanje troškova nasilja može pomoći zemljama EU da novac usmjeravaju tamo gdje je stvarno potreban. Novac potrošen na podršku žrtvama nije dovoljan, a usluge poput skloništa čine samo 0,4% troškova rodno zasnovanog nasilja. „Zemlje EU moraju više ulagati u aktivnosti koje sprečavaju nasilje nad ženama i štite žrtve – to je i moralni imperativ, kao i pametan pristup ekonomiji”, rekla je Carlien Scheele, direktorica EIGE-a.

Nova studija EIGE-a procjenjuje različite troškove rodno zasnovanog nasilja, a najveći trošak dolazi od fizičkog i emocionalnog uticaja na žene (56%), a slijede krivičnopravne službe (21%). Ostali troškovi uključuju ​​usluge građanskog pravosuđa (na primjer za razvode i starateljstva nad djecom), pomoć u stambenom zbrinjavanju i zaštitu djece, itd.

EIGE će izračunati troškove rodno zasnovanog nasilja u EU i za svaku državu članicu. Ovo direktno povezuje cijenu rodno zasnovanog nasilja u svakoj državi članici EU-a sa njenom populacijom. Kako EIGE-ova studija uključuje pregled postojećih metodologija za izračunavanje troškova rodno zasnovanog nasilja, države članice EU-a mogu to koristiti kao gradivni blok za izradu vlastitih procjena domaćih troškova. Da bi osigurale tačan obračun troškova rodno zasnovanog nasilja, zemljama EU trebaju detaljni podaci iz javnih službi kao što su sprovođenje zakona i sektor pravosuđa. S obzirom na to da se rodno zasnovano nasilje premalo prijavljuje, zemljama su potrebni i podaci iz anketa kako bi stekli pravu sliku o broju žrtava. Prikupljanje detaljnih podataka o različitim oblicima rodno zasnovanog nasilja obveza je prema Istanbulskoj konvenciji, koju su sve zemlje EU potpisale i 21 ratifikovale.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti